การเปิดเผยข้อมูล Liquidity Coverage Ratio (LCR)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส.2/ 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนแนวทางการใช้กลไกตลาดในการกำกับดูแล (Market discipline) นอกเหนือจากการควบคุมภายในของธนาคารพาณิชย์และการกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนช่วยให้การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์มีความโปร่งใสมากขึ้นและยกระดับการเปิดเผยข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกับสากล โดยธนาคารจะทำการเปิดเผยข้อมูล LCR เป็นรายครึ่งปี บนเว็บไซต์ของธนาคาร

สำหรับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio หรือ LCR) ตามเกณฑ์ของ ธปท. ที่ สนส. 9/2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์มีฐานะสภาพคล่องที่มีความแข็งแกร่ง และเพียงพอสามารถรองรับประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน

 

 

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
หัวข้อ วันที่ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
การเปิดเผยข้อมูล Liquidity Coverage Ratio (LCR) มิถุนายน 2563 29 ตุลาคม 2563 PDF
การเปิดเผยข้อมูล Liquidity Coverage Ratio (LCR) ธันวาคม 2562 28 เมษายน 2563 PDF
การเปิดเผยข้อมูล Liquidity Coverage Ratio (LCR) มิถุนายน 2562 24 ตุลาคม 2562 PDF
การเปิดเผยข้อมูล Liquidity Coverage Ratio (LCR) ธันวาคม 2561 25 เมษายน 2562 PDF
การเปิดเผยข้อมูล Liquidity Coverage Ratio (LCR) มิถุนายน 2561 26 ตุลาคม 2561 PDF