การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar 3)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามประกาศธนาคารแห่งประไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรง เงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ ฉบับที่ สนส.25/2552 และฉบับที่ สนส. 6/2553 สำหรับการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธนาคารพาณิชย์นั้น เพื่อส่งเสริมการใช้กลไกตลาดในการกำกับดูแล (Market Discipline) โดยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีความโปร่งใสในด้านข้อมูลการดำรง เงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร และให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาด (Market participant) สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประเมิน ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ โดยอ้างอิงแนวทางจาก The Third Pillar - Market Discipline ใน International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework (Comprehensive version: June 2006) ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลรายปี นอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website ของธนาคารแล้ว ธนาคารยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในอีก 2 ช่องทางได้แก่
1. รายงานประจำปีของธนาคาร
2. เอกสารแนบของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีธนาคาร (แบบ 56-1)

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลรายครึ่งปี ธนาคารจะทำการเปิดเผยเฉพาะใน Website ของทางธนาคารเท่านั้น

 

 

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
หัวข้อ วันที่ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงกองทุนตามหลัก Basel III Pillar III มิถุนายน 2563 29 ตุลาคม 2563 PDF
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงกองทุนตามหลัก Basel III Pillar III ธันวาคม 2562 28 เมษายน 2563 PDF
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงกองทุนตามหลัก Basel III Pillar III มิถุนายน 2562 24 ตุลาคม 2562 PDF
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงกองทุนตามหลัก Basel III Pillar III ธันวาคม 2561 25 เมษายน 2562 PDF
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงกองทุนตามหลัก Basel III Pillar III มิถุนายน 2561 26 ตุลาคม 2561 PDF
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงกองทุนตามหลัก Basel III Pillar III ธันวาคม 2560 26 เมษายน 2561 PDF
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงกองทุนตามหลัก Basel III Pillar III มิถุนายน 2560 25 ตุลาคม 2560 PDF
การเปิดเผยข้อมูลตามหลัก Basel III 31 ธันวาคม 2559 PDF
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel III Pillar III มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2559 PDF
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel III Pillar III 31 ธันวาคม 2558 PDF