ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
19 เมษายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
19 เมษายน 2561 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 PDF
19 เมษายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 (ก่อนสอบทาน) PDF
19 เมษายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) PDF
20 มีนาคม 2561 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 PDF
15 มีนาคม 2561 ชี้แจงข้อมูลตามที่ปรากฏในสื่อ PDF
19 กุมภาพันธ์ 2561 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล PDF
19 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) PDF
16 กุมภาพันธ์ 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 4 และสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (ฉบับตรวจสอบ) PDF
16 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) PDF