ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
19 มีนาคม 2563 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด เข้าซื้อสิทธิเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) PDF
18 มีนาคม 2563 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 PDF
25 กุมภาพันธ์ 2563 ชี้แจงข้อสอบถามจากกรณี บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประกาศยุติการจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตในประเทศไทย PDF
21 กุมภาพันธ์ 2563 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) PDF
20 กุมภาพันธ์ 2563 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล PDF
20 กุมภาพันธ์ 2563 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 PDF
20 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการบันทึกราคาซื้อหุ้นธนาคารธนชาต ด้วยวิธีปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation) และการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับม PDF
20 กุมภาพันธ์ 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 4 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (ตรวจสอบแล้ว) PDF
20 กุมภาพันธ์ 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) PDF
20 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) PDF