ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
17 มกราคม 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
17 มกราคม 2560 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2559 PDF
17 มกราคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (ก่อนตรวจสอบ) PDF
17 มกราคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) PDF
16 ธันวาคม 2559 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พฤศจิกายน 2559 PDF
11 พฤศจิกายน 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 (สอบทานแล้ว) PDF
11 พฤศจิกายน 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 (สอบทาน) PDF
11 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) PDF
18 ตุลาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 (ก่อนสอบทาน) PDF
18 ตุลาคม 2559 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2559 PDF