ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
20 มิถุนายน 2561 การแต่งตั้งประธานกรรมการธนาคาร PDF
18 มิถุนายน 2561 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2561 PDF
1 มิถุนายน 2561 การลาออกของประธานกรรมการธนาคาร PDF
18 พฤษภาคม 2561 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 PDF
14 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) PDF
14 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 PDF
14 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) PDF
19 เมษายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
19 เมษายน 2561 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 PDF
19 เมษายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 (ก่อนสอบทาน) PDF