ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
19 กุมภาพันธ์ 2561 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล PDF
19 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) PDF
16 กุมภาพันธ์ 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 4 และสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (ฉบับตรวจสอบ) PDF
16 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) PDF
16 กุมภาพันธ์ 2561 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 PDF
18 มกราคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) PDF
18 มกราคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (ก่อนตรวจสอบ) PDF
18 มกราคม 2561 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2560 PDF
18 มกราคม 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
18 ธันวาคม 2560 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พฤศจิกายน 2560 PDF