ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
17 มีนาคม 2560 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560 PDF
16 กุมภาพันธ์ 2560 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2560 PDF
16 กุมภาพันธ์ 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (ตรวจสอบแล้ว) PDF
16 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) PDF
16 กุมภาพันธ์ 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) PDF
16 กุมภาพันธ์ 2560 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล PDF
17 มกราคม 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
17 มกราคม 2560 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2559 PDF
17 มกราคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (ก่อนตรวจสอบ) PDF
17 มกราคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) PDF