ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
5 มิถุนายน 2562 การแต่งตั้งกรรมการ PDF
31 พฤษภาคม 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 PDF
17 พฤษภาคม 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 PDF
14 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (ฉบับสอบทาน) PDF
14 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) PDF
14 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) PDF
8 พฤษภาคม 2562 การลาออกของกรรมการธนาคาร PDF
8 พฤษภาคม 2562 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF
18 เมษายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
18 เมษายน 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 PDF