ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
18 กุมภาพันธ์ 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 PDF
18 กุมภาพันธ์ 2562 ชี้แจงข่าว PDF
18 กุมภาพันธ์ 2562 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล PDF
18 กุมภาพันธ์ 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสและปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว) PDF
18 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) PDF
18 กุมภาพันธ์ 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) PDF
22 มกราคม 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 PDF
22 มกราคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสและปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ก่อนตรวจสอบ) PDF
22 มกราคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) PDF
22 มกราคม 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF