ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
18 เมษายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
18 เมษายน 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 PDF
18 เมษายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 ( ก่อนสอบทาน) PDF
18 เมษายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) PDF
18 เมษายน 2562 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) PDF
18 เมษายน 2562 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF
18 มีนาคม 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562 PDF
18 มีนาคม 2562 ชี้แจงข้อมูลตามที่ปรากฏในสื่อ PDF
18 มีนาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ธนาคาร PDF
26 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งการลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย PDF