ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
9 สิงหาคม 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) การเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นธนาคารธนชาต (แก้ไขและเพิ่มเติม) PDF
9 สิงหาคม 2562 แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลนำเสนอ ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยผ่านเวบไซต์ธนาคาร PDF
8 สิงหาคม 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) การเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นธนาคารธนชาต PDF
22 กรกฎาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
22 กรกฎาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
22 กรกฎาคม 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 PDF
22 กรกฎาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 และงวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (ก่อนตรวจสอบ) PDF
22 กรกฎาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3) PDF
5 มิถุนายน 2562 การแต่งตั้งกรรมการ PDF
31 พฤษภาคม 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 PDF