ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
20 กุมภาพันธ์ 2563 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล PDF
20 กุมภาพันธ์ 2563 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 PDF
20 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการบันทึกราคาซื้อหุ้นธนาคารธนชาต ด้วยวิธีปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation) และการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับม PDF
20 กุมภาพันธ์ 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 4 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (ตรวจสอบแล้ว) PDF
20 กุมภาพันธ์ 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) PDF
20 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) PDF
14 กุมภาพันธ์ 2563 การแต่งตั้งกรรมการธนาคารและประธานกรรมการธนาคาร PDF
20 มกราคม 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
20 มกราคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 4 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (ก่อนตรวจสอบ) PDF
20 มกราคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) PDF