ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
6 พฤษภาคม 2564 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 PDF
6 พฤษภาคม 2564 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อของธนาคาร PDF
23 เมษายน 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น PDF
20 เมษายน 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และรอบ 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ก่อนสอบทาน) PDF
20 เมษายน 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
20 เมษายน 2564 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB AND TBANK ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 PDF
20 เมษายน 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (ก่อนสอบทาน) PDF
19 เมษายน 2564 การกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 PDF
19 มีนาคม 2564 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ธนาคาร PDF
17 มีนาคม 2564 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB AND TBANK ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 PDF