ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
20 มกราคม 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
20 มกราคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 4 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (ก่อนตรวจสอบ) PDF
20 มกราคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) PDF
2 มกราคม 2563 การลาออกของประธานกรรมการ PDF
27 ธันวาคม 2562 แจ้งความสำเร็จของการขายหุ้นสามัญในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด โดยธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด PDF
18 ธันวาคม 2562 การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ PDF
18 ธันวาคม 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 PDF
18 ธันวาคม 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 PDF
17 ธันวาคม 2562 การแต่งตั้งกรรมการ PDF
17 ธันวาคม 2562 การลาออกของกรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย PDF