ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
2 มกราคม 2563 การลาออกของประธานกรรมการ PDF
27 ธันวาคม 2562 แจ้งความสำเร็จของการขายหุ้นสามัญในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด โดยธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด PDF
18 ธันวาคม 2562 การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ PDF
18 ธันวาคม 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 PDF
18 ธันวาคม 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 PDF
17 ธันวาคม 2562 การแต่งตั้งกรรมการ PDF
17 ธันวาคม 2562 การลาออกของกรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย PDF
11 ธันวาคม 2562 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 PDF
11 ธันวาคม 2562 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 06 ธันวาคม 2562 PDF
6 ธันวาคม 2562 การเสนอซื้อหุ้นธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) PDF