ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
20 พฤศจิกายน 2563 แจ้งการจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีของบริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด PDF
18 พฤศจิกายน 2563 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB AND TBANK ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 PDF
13 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) PDF
13 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (สอบทานแล้ว) PDF
13 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) PDF
20 ตุลาคม 2563 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB AND TBANK ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 PDF
20 ตุลาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (ก่อนสอบทาน) PDF
20 ตุลาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (ก่อนสอบทาน) PDF
20 ตุลาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
2 ตุลาคม 2563 การลาออกของกรรมการธนาคาร PDF