ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
18 กันยายน 2563 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB AND TBANK ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 PDF
17 กันยายน 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ TMB เริ่มซื้อขายวันที่ 18 กันยายน 2563 PDF
15 กันยายน 2563 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) PDF
28 สิงหาคม 2563 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF
20 สิงหาคม 2563 งบการเงิน งวดครึ่งปี/2563 (ตรวจสอบแล้ว) PDF
20 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 และ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) PDF
20 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ตรวจสอบแล้ว) PDF
18 สิงหาคม 2563 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB และ TBANK ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 PDF
17 สิงหาคม 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น PDF
20 กรกฎาคม 2563 งบการเงิน งวดครึ่งปี/2563 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF