ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TMB-T1 (F53-5) PDF
18 พฤศจิกายน 2562 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ธนาคาร PDF
18 พฤศจิกายน 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ตุลาคม 2562 PDF
15 พฤศจิกายน 2562 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการเพิ่มวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 PDF
14 พฤศจิกายน 2562 การใช้สิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้รายใหญ่ PDF
14 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 (สอบทานแล้ว) PDF
14 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) PDF
14 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) PDF
8 พฤศจิกายน 2562 แจ้งการจัดส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่โอนสิทธิได้ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่โอนสิทธิได้ PDF
30 ตุลาคม 2562 แจ้งรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารเพิ่มเติม ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 PDF