ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
20 กรกฎาคม 2563 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB และ TBANK ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 PDF
20 กรกฎาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 และงวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (ก่อนตรวจสอบ) PDF
20 กรกฎาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ก่อนตรวจสอบ) PDF
14 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้น PDF
9 กรกฎาคม 2563 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ธนาคาร PDF
25 มิถุนายน 2563 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF
18 มิถุนายน 2563 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB และ TBANK ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 PDF
4 มิถุนายน 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี PDF
19 พฤษภาคม 2563 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB และ TBANK ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 PDF
19 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 (สอบทานแล้ว) PDF