ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
20 กุมภาพันธ์ 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 4 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (ตรวจสอบแล้ว) PDF
20 กุมภาพันธ์ 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) PDF
20 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) PDF
14 กุมภาพันธ์ 2563 การแต่งตั้งกรรมการธนาคารและประธานกรรมการธนาคาร PDF
20 มกราคม 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
20 มกราคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 4 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (ก่อนตรวจสอบ) PDF
20 มกราคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) PDF
2 มกราคม 2563 การลาออกของประธานกรรมการ PDF
27 ธันวาคม 2562 แจ้งความสำเร็จของการขายหุ้นสามัญในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด โดยธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด PDF
18 ธันวาคม 2562 การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ PDF