ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
19 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) PDF
19 พฤษภาคม 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) PDF
19 พฤษภาคม 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 พฤษภาคม 2563 PDF
23 เมษายน 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี PDF
23 เมษายน 2563 การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร PDF
20 เมษายน 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
20 เมษายน 2563 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB และ TBANK ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 PDF
20 เมษายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 (ก่อนสอบทาน) PDF
20 เมษายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) PDF
1 เมษายน 2563 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) PDF