ข้อมูลการเงิน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(หน่วย:ล้านบาท)
ไตรมาส 4/2556 ไตรมาส 3/2556 ไตรมาส 2/2556 ไตรมาส 1/2556 ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 3/2555 ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 1/2555 ไตรมาส 4/2554 ไตรมาส 3/2554 ไตรมาส 2/2554 ไตรมาส 1/2554
เงินให้สินเชื่อ 497,768 473,516 462,371 452,354 450,769 433,486 419,126 398,602 395,239 385,889 376,385 376,183
สินเชื่อด้อยคุณภาพ 20,716 19,998 20,281 19,969 22,103 26,110 26,030 28,272 27,471 29,137 30,022 31,993
เงินสำรองเผื่อหนี้สูญ 30,411 29,053 28,090 24,658 23,782 22,288 21,089 21,348 20,552 20,768 19,406 19,413
เงินลงทุน 104,626 104,579 101,114 117,727 110,674 104,163 105,013 116,634 115,334 121,919 108,825 98,636
สินทรัพย์รวม 765,345 738,885 711,168 736,557 716,659 668,590 681,069 717,979 718,330 657,245 679,314 638,291
เงินฝาก 529,663 516,440 478,347 496,517 496,414 476,738 484,982 453,293 452,445 451,447 451,287 439,457
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 38,173 39,672 40,133 42,796 43,248 47,235 56,089 85,328 102,266 71,628 79,552 93,197
หนี้สินรวม 703,821 679,445 653,548 677,744 659,638 611,045 624,496 661,060 666,338 606,509 629,282 588,682
ส่วนของผู้ถือหุ้น 61,525 59,440 57,620 58,813 57,021 57,544 56,573 56,919 51,992 50,736 50,031 49,609
รายได้ดอกเบี้ย 5,938 5,141 4,853 4,719 4,026 4,307 4,026 3,917 3,829 3,690 3,477 3,056
กำไรสุทธิ / ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นธนาคารฯ
1,984 1,807 250 1,758 -1,432 985 927 773 1,149 659 1,102 1,029
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
(หน่วย:ล้านบาท)
ไตรมาส 4/2556 ไตรมาส 3/2556 ไตรมาส 2/2556 ไตรมาส 1/2556 ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 3/2555 ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 1/2555 ไตรมาส 4/2554 ไตรมาส 3/2554 ไตรมาส 2/2554 ไตรมาส 1/2554
เงินให้สินเชื่อ 499,474 398,206 464,229 454,259 452,720 399,711 421,267 400,803 397,596 387,889 378,496 378,222
สินเชื่อด้อยคุณภาพ 22,421 21,767 22,137 21,872 22,103 28,192 28,169 30,470 29,828 31,647 32,633 34,682
เงินสำรองเผื่อหนี้สูญ 31,468 30,142 29,206 26,115 24,923 23,453 22,258 22,541 21,755 22,392 20,794 20,848
เงินลงทุน 103,277 103,309 99,735 116,345 109,147 102,777 103,493 115,013 113,660 122,919 107,669 97,503
สินทรัพย์รวม 765,732 739,385 711,593 736,960 716,925 664,684 676,841 713,393 718,643 657,809 679,730 638,557
เงินฝาก 529,606 516,213 478,140 496,345 496,158 476,425 484,843 453,179 452,316 451,385 451,206 439,364
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 38,173 39,672 40,133 42,796 43,248 47,235 56,048 85,287 102,266 71,578 79,502 93,147
หนี้สินรวม 703,899 679,461 653,561 677,719 659,543 609,955 623,530 660,083 666,362 606,607 629,332 588,684
ส่วนของผู้ถือหุ้น 61,833 59,924 58,031 59,241 57,382 54,729 53,311 53,310 52,177 51,203 50,398 49,873
รายได้ดอกเบี้ย 6,002 5,188 4,878 4,753 4,853 4,421 4,051 3,938 3,868 3,747 3,532 3,089
กำไรสุทธิ / ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นธนาคารฯ
1,799 1,870 252 1,817 -1,643 1,437 1,263 1,032 969 750 1,195 1,096
อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 (ร้อยละ) 10.62 11.24 11.26 11.50 11.11 11.63 11.47 11.19 11.08 11.7 11.59 11.14
อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ร้อยละ) 5.27 5.59 5.60 5.81 7.05 7.27 7.25 5.05 5.00 5.23 5.18 5.28
อัตราเงินกองทุนทั้งสิ้น  (ร้อยละ) 15.89 16.83 16.86 17.31 18.16 18.90 18.72 16.24 16.08 16.93 16.77 16.42
สมัครรับข่าวสารจาก TMB