บทสรุปผลประกอบการ

รายการสำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

 

(หน่วย:ล้านบาท) 9 เดือน ปี 2562 2561 2560 2559 2558
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 18,786 24,497 24,734 24,761 23,220
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและ
รายได้จากการดำเนินงานอื่น
9,319 23,545 12,705 10,462 10,230
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 28,105 48,042 37,439 35,223 33,450
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ 14,079 17,475 17,792 16,589 16,467
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
7,222 16,100 8,915 8,649 5,479
กำไรสุทธิ 5,607 11,601 8,728 8,244 9,351
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.1279 0.2646 0.1982 0.1879 0.21

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่

 

 

 

รายการสำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

 

(หน่วย:ล้านบาท) 9 เดือน ปี 2562 2561 2560 2559 2558
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
(หักรายได้รอตัดบัญชี)
693,568 685,707 643,373 593,441 580,776
สินทรัพย์รวม 900,901 891,713 843,872 797,316 838,937
เงินรับฝาก 673,474 649,568 611,430 598,948 644,694
หนี้สินรวม 798,309 792,934 754,016 713,468 762,339
ส่วนของเจ้าของ 102,592 98,779 89,856 83,848 76,598
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 2.34 2.25 2.05 1.91 1.75

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่

 

 

 

ความเพียงพอของเงินกองทุน 9 เดือน ปี 2562 2561 2560 2559 2558
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง 13.5% 17.5% 13.20% 12.80% 11.30%
อัตราส่วนเงินกองทุนรวม 19.7% 13.6% 17.30% 18.14% 16.70%

หมายเหตุ: * ตั้งแต่ปี 2556 การคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ BASEL III

 

 

ข้อมูลอื่นๆ                9 เดือน ปี 2562 2561 2560 2559 2558
จำนวนพนักงาน 8,307 8,373 8,551 8,980 9,270
จำนวนสาขา 405 417 431 453 454
จำนวนตู้ ATM 2,049 2,066 2,841 2,783 2,292