บทสรุปผลประกอบการ

รายการสำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

 

(หน่วย:ล้านบาท) 2561 2560 2559 2558 2557
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 24,497 24,734 24,761 23,220 21,595
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและ
รายได้จากการดำเนินงานอื่น
23,545 12,705 10,462 10,230 8,358
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 48,042 37,439 35,223 33,450 29,953
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ 17,475 17,792 16,589 16,467 15,774
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
16,100 8,915 8,649 5,479 3,437
กำไรสุทธิ 11,601 8,728 8,244 9,351 9,552
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.2646 0.1982 0.1879 0.21 0.22

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่

 

 

 

รายการสำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

 

(หน่วย:ล้านบาท) 2561 2560 2559 2558 2557
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
(หักรายได้รอตัดบัญชี)
685,707 643,373 593,441 580,776 530,360
สินทรัพย์รวม 891,713 843,872 797,316 838,937 809,182
เงินรับฝาก 649,568 611,430 598,948 644,694 571,625
หนี้สินรวม 792,934 754,016 713,468 762,339 739,389
ส่วนของเจ้าของ 98,779 89,856 83,848 76,598 69,793
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 2.25 2.05 1.91 1.75 1.60

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่

 

 

 

ความเพียงพอของเงินกองทุน 2561 2560 2559 2558 2557
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง 13.6% 13.20% 12.80% 11.30% 11.00%
อัตราส่วนเงินกองทุนรวม 17.5% 17.30% 18.14% 16.70% 18.30%

หมายเหตุ: * ตั้งแต่ปี 2556 การคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ BASEL III

 

 

ข้อมูลอื่นๆ                2561 2560 2559 2558 2557
จำนวนพนักงาน 8,373 8,551 8,980 9,270 8,854
จำนวนสาขา 417 431 453 454 460
จำนวนตู้ ATM 2,066 2,841 2,783 2,292 2,365