บทสรุปผลประกอบการ

รายการสำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

 

(หน่วย:ล้านบาท) 2559 2558 2557 2556 2555*
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 24,761 23,220 21,595 20,822 17,065
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและ
รายได้จากการดำเนินงานอื่น
10,462 10,230 8,358 8,385 7,641
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 35,223 33,450 29,953 29,207 24,706
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ 16,589 16,467 15,774 14,550 14,291
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
8,649 5,479 3,437 7,613 8,751
กำไรสุทธิ 8,244 9,351 9,552 5,748 1,288
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.1879 0.21 0.22 0.13 0.03

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่

 

 

 

รายการสำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

 

(หน่วย:ล้านบาท) 2559 2558 2557 2556 2555*
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
594,356 581,844 531,429 500,478 453,674
สินทรัพย์รวม 821,000 838,937 809,182 765,732 716,925
เงินรับฝาก 598,948 644,694 571,625 529,606 496,158
หนี้สินรวม 737,152 762,339 739,389 703,899 659,543
ส่วนของเจ้าของ 83,848 76,598 69,793 61,833 57,382
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 1.91 1.75 1.60 1.42 1.32

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่

 

 

 

ความเพียงพอของเงินกองทุน 2559 2558 2557 2556 2555
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง 12.92% 11.30% 11.00% 10.60% 11.10%
อัตราส่วนเงินกองทุนรวม 18.14% 16.70% 18.30% 15.90% 18.20%

หมายเหตุ: * ตั้งแต่ปี 2556 การคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ BASEL III

 

 

ข้อมูลอื่นๆ                2559 2558 2557 2556 2555
จำนวนพนักงาน 8,980 9,270 8,854 9,015 9,106
จำนวนสาขา 452 454 460 458 466
จำนวนตู้ ATM 2,783 2,292 2,365 2,379 2,357