บทสรุปผลประกอบการ

รายการสำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

 

(หน่วย:ล้านบาท) ไตรมาส 2/60 2559 2558 2557 2556
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,198 24,761 23,220 21,595 20,822
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและ
รายได้จากการดำเนินงานอื่น
3,309 10,462 10,230 8,358 8,385
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 9,507 35,223 33,450 29,953 29,207
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ 4,365 16,589 16,467 15,774 14,550
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
2,282 8,649 5,479 3,437 7,613
กำไรสุทธิ 2,343 8,244 9,351 9,552 5,748
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.0531 0.1879 0.21 0.22 0.13

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่

 

 

 

รายการสำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

 

(หน่วย:ล้านบาท) ไตรมาส 2/60 2559 2558 2557 2556
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
617,679 594,356 581,844 531,429 500,478
สินทรัพย์รวม 840,566 821,000 838,937 809,182 765,732
เงินรับฝาก 601,429 598,948 644,694 571,625 529,606
หนี้สินรวม 754,688 737,152 762,339 739,389 703,899
ส่วนของเจ้าของ 85,877 83,848 76,598 69,793 61,833
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 1.96 1.91 1.75 1.60 1.42

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่

 

 

 

ความเพียงพอของเงินกองทุน ไตรมาส 2/60 2559 2558 2557 2556
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง 12.30% 12.80% 11.30% 11.00% 10.60%
อัตราส่วนเงินกองทุนรวม 16.50% 18.14% 16.70% 18.30% 15.90%

หมายเหตุ: * ตั้งแต่ปี 2556 การคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ BASEL III

 

 

ข้อมูลอื่นๆ                ไตรมาส 2/60 2559 2558 2557 2556
จำนวนพนักงาน 8,740 8,980 9,270 8,854 9,015
จำนวนสาขา 451 453 454 460 458
จำนวนตู้ ATM 2,822 2,783 2,292 2,365 2,379