บทสรุปผลประกอบการ

รายการสำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

 

(หน่วย:ล้านบาท) ไตรมาส 3/59 2558 2557 2556 2555*
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,268 23,220 21,595 20,822 17,065
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและ
รายได้จากการดำเนินงานอื่น
8,964 10,230 8,358 8,385 7,641
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 15,232 33,450 29,953 29,207 24,706
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ 4,124 16,467 15,774 14,550 14,291
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
2,541 5,479 3,437 7,613 8,751
กำไรสุทธิ 1,850 9,351 9,552 5,748 1,288
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.0421 0.21 0.22 0.13 0.03

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่

 

 

 

รายการสำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

 

(หน่วย:ล้านบาท) ไตรมาส 3/59 2558 2557 2556 2555*
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
592,389 581,844 531,429 500,478 453,674
สินทรัพย์รวม 810,161 838,937 809,182 765,732 716,925
เงินรับฝาก 606,839 644,694 571,625 529,606 496,158
หนี้สินรวม 728,404 762,339 739,389 703,899 659,543
ส่วนของเจ้าของ 81,757 76,598 69,793 61,833 57,382
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 1.87 1.75 1.60 1.42 1.32

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่

 

 

 

ความเพียงพอของเงินกองทุน ไตรมาส 3/59 2558 2557 2556 2555
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง 12.92% 11.30% 11.00% 10.60% 11.10%
อัตราส่วนเงินกองทุนรวม 18.38% 16.7% 18.3% 15.9% 18.2%

หมายเหตุ: * ตั้งแต่ปี 2556 การคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ BASEL III

 

 

ข้อมูลอื่นๆ                ไตรมาส 3/59 2558 2557 2556 2555
จำนวนพนักงาน 9,132 9,270 8,854 9,015 9,106
จำนวนสาขา 457 454 460 458 466
จำนวนตู้ ATM 2,763 2,292 2,365 2,379 2,357