บทสรุปผลประกอบการ

รายการสำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

 

(หน่วย:ล้านบาท) 2563 2562 2561 2560 2559
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 53,805 26,865 24,497 24,734 24,761
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและ
รายได้จากการดำเนินงานอื่น
14,986 12,956 23,545 12,705 10,462
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 68,791 39,821 48,042 37,439 35,223
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ 31,623 20,674 17,475 17,792 16,589
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 24,831 10,337 16,100 8,915 8,649
กำไรสุทธิ 10,112 7,222 11,601 8,728 8,244
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.1049 0.1485 0.2646 0.1982 0.1879

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่

 

 

 

รายการสำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

 

(หน่วย:ล้านบาท) 2563 2562 2561 2560 2559
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
(หักรายได้รอตัดบัญชี)
1,392,925 1,392,225 685,707 643,373 593,441
สินทรัพย์รวม 1,808,332 1,858,190 891,713 843,872 797,316
เงินรับฝาก 1,373,408 1,398,112 649,568 611,430 598,948
หนี้สินรวม 1,603,582 1,663,379 792,934 754,016 713,468
ส่วนของเจ้าของ 204,750 98,779 89,856 83,848 76,598
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 2.12 2.02 2.25 2.05 1.91

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่

 

 

 

ความเพียงพอของเงินกองทุน
(งบการเงินรวม)
2563 2562 2561 2560 2559
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง 15.4% 14.6% 13.5% 13.3% 12.9%
อัตราส่วนเงินกองทุนรวม 19.5% 18.9% 17.3% 17.4% 18.3%

หมายเหตุ: * ตั้งแต่ปี 2556 การคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ BASEL III

 

 

ข้อมูลอื่นๆ 2563 2562 2561 2560 2559
จำนวนพนักงาน 17,012 19,432 8,373 8,551 8,980
จำนวนสาขา 733 895 417 431 453
จำนวนตู้ ATM 4,372 4,837 2,066 2,841 2,783