TMB Corporate Logo

นักลงทุนสัมพันธ์

ทีเอ็มบี Make THE Difference

ก้าวหน้าไปกับสถาบันการเงินของประเทศ

ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ปฏิทินกิจกรรม IR : Upcoming

13 กุมภาพันธ์ 2563
  • Opportunity Day ณ ตลาดหลักทรัพย์
เมษายน 2563
  • ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2563
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2563
  • WebEx Conference ไตรมาส 1 ปี 2563

ข้อมูลล่าสุด

รายงานประจำปี

ข่าวแจ้งนักลงทุน

วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
14 กุมภาพันธ์ 2563 การแต่งตั้งกรรมการธนาคารและประธานกรรมการธนาคาร PDF
20 มกราคม 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
20 มกราคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 4 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (ก่อนตรวจสอบ) PDF
20 มกราคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) PDF
2 มกราคม 2563 การลาออกของประธานกรรมการ PDF
ดูทั้งหมด
  • ถาม-ตอบ ผู้ถือหุ้น
  • รายงานการเงิน
  • Anti-Money Laundering
  • Sustainability