ข็อมูลเกี่ยวกับหุ้น กำไรต่อหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
  2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)   0.59 -0.86 -2.60 0.01 0.05 0.07 0.09 0.04
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0 0 0 0 0 0.015 0.030 0.033
สมัครรับข่าวสารจาก TMB