กำไรต่อหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) - งบการเงินรวม เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
2553 0.0700 0.015
2554 0.0921 0.030
2555 0.0290 0.033
2556 0.1316 0.040
2557 0.2185 0.060
2558 0.2134 0.060
2559 0.1879 0.060
2560 0.1982 0.060
2661 0.2646 0.070
2562 0.1485* 0.040

หมายเหตุ: * รวมผลการดำเนินงานของธนาคารธนชาต 28 วัน (4-31 ธันวาคม 2562)