กำไรต่อหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

  2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0700 0.0921 0.0290 0.1316 0.2185 0.2134 0.1879 0.1982 0.2646
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.015 0.030 0.033 0.040 0.060 0.060 0.060 0.060 0.070
  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
2553 0.0700 0.015
2554 0.0921 0.030
2555 0.029 0.033
2556 0.1316 0.0400
2557 0.2185 0.060
2558 0.2134 0.060
2559 0.1879 0.060
2560 0.1982 0.060
2561 0.2646 0.070