สรุปข้อมูลการจดทะเบียน

เครื่องหมายซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์ / เครื่องมือ ชื่อตัวย่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย TMB
Bloomberg TMB TB
Reuters TMB.BK

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 41,903
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (ล้านบาท) 41,659
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 43,807
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 49.30%