โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อ จำนวนหุ้น %
กระทรวงการคลัง 11,364,282,005 25.92
ING BANK N.V. 10,970,893,359 25.02
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด * 4,538,126,115 10.35
กองทัพ ** 784,565,843 1.79
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 729,645,944 1.66
นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 638,000,000 1.45
N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 553,689,000 1.26
THE BANK OF NEW YORK MELLON 464,216,100 1.06
STATE STREET EUROPLE LIMITED 403,891,407 0.92
นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ 166,500,000 0.38

ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
* กลุ่ม ING ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด อีก 4.88%
** ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยงานทหาร และบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)