โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อ จำนวนหุ้น %
กระทรวงการคลัง 11,364,282,005 25.92
ING BANK N.V. 10,970,893,359 25.02
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด * 4,609,439,235 10.51
CHASE NOMINEES LIMITED 1,075,048,272 2.45
กองทัพ ** 784,577,843 1.79
นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 726,000,000 1.66
DBS BANK LTD 602,000,000 1.37
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 407,482,900 0.93
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 268,638,362 0.61
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 223,018,300 0.51

ณ วันที่ 20 เมษายน 2560
* กลุ่ม ING ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด อีก 4.90% 
** ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด