โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อ จำนวนหุ้น %
กระทรวงการคลัง 11,364,282,005 25.915
ING BANK N.V. 10,970,893,359 25.018
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด * 5,043,971,032 11.502
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 920,694,178 2.100
กองทัพ ** 784,567,843 1.789
นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 560,000,000 1.277
THE BANK OF NEW YORK MELLON 460,785,098 1.051
STATE STREET EUROPE LIMITED 440,049,446 1.003
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 397,110,200 0.906
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 328,328,100 0.749

ณ วันที่ 24 เมษายน 2561
* กลุ่ม ING ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด อีก 4.88%
** ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยงานทหาร และบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)