โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อ จำนวนหุ้น %
กระทรวงการคลัง 11,364,282,005 25.941
ING BANK N.V. 10,970,893,359 25.043
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด * 4,573,278,224 10.440
CHASE NOMINEES LIMITED 1,064,664,021 2.430
กองทัพ** 786,577,843 1.796
นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 748,000,000 1.707
DBS BANK LTD 620,000,000 1.415
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 396,304,000 0.905
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 275,114,356 0.628
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 223,018,300 0.509
GIC PRIVATE LIMITED 219,652,883 0.501

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560
* กลุ่ม ING ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด อีก 4.90%
** ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานทหาร