โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อ จำนวนหุ้น %
กระทรวงการคลัง 11,364,282,005 25.922
ING BANK N.V. 10,970,893,359 25.025
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด * 4,939,500,292 11.267
กองทัพ ** 784,567,843 1.790
นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 570,000,000 1.300
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 545,805,300 1.245
CHASE NOMINEES LIMITED 523,500,501 1.194
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 514,929,464 1.175
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 441,296,300 1.007
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 343,683,100 0.784

ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
* กลุ่ม ING ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด อีก 4.89%
** ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยงานทหาร และบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)