โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อ จำนวนหุ้น %
กระทรวงการคลัง 11,364,282,005 25.915
ING BANK N.V. 10,970,893,359 25.018
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด * 4,440,084,852 10.125
กองทัพ ** 784,565,843 1.789
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 749,436,044 1.709
นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 618,000,000 1.409
N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 542,441,700 1.237
THE BANK OF NEW YORK MELLON 476,900,500 1.088
STATE STREET EUROPE LIMITED 383,501,644 0.875
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 233,765,400 0.533

ณ วันที่ 24 เมษายน 2562
* กลุ่ม ING ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด อีก 4.88%
** ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยงานทหาร และบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)