โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อ จำนวนหุ้น %
กระทรวงการคลัง 11,364,282,005 25.94
ING BANK N.V. 10,970,893,359 25.04
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด * 4,194,229,060 9.57
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 1,070,052,006 2.44
กองทัพ ** 838,266,552 1.91
DBS BANK LTD 780,000,000 1.78
นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 774,000,000 1.77
CHASE NOMINEES LIMITED 633,089,614 1.45
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 432,747,427 0.99
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 353,847,600 0.81

ณ วันที่ 22 เมษายน 2559
* กลุ่ม ING ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด อีก 4.90%
** ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานทหาร