โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อ จำนวนหุ้น %
กระทรวงการคลัง 11,364,282,005 25.915
ING BANK N.V. 10,970,893,359 25.018
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด * 4,399,411,935 10.032
กองทัพ ** 784,565,843 1.789
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 782,466,444 1.784
นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 633,000,000 1.443
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATION PLC 537,705,364 1.226
STATE STREET EUROPLE LIMITED 401,494,473 0.916
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 277,659,000 0.633
GIC PRIVATE LIMITED 225,924,732 0.515

ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
* กลุ่ม ING ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด อีก 4.88%
** ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยงานทหาร และบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)