โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อ จำนวนหุ้น %
กระทรวงการคลัง 11,364,282,005 25.92
ING BANK N.V. 10,970,893,359 25.02
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด * 5,262,710,289 12.00
กองทัพ ** 784,565,843 1.79
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 751,990,144 1.71
นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 603,000,000 1.38
THE BANK OF NEW YORK MELLON 476,900,500 1.09
STATE STREET EUROPLE LIMITED 379,631,062 0.87
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 242,986,500 0.55
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 184,435,400 0.42

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
* กลุ่ม ING ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด อีก 4.88%
** ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยงานทหาร และบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)