โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ 12 มีนาคม 2563


โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย ING BANK N.V. 23.03% บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 20.12% กระทรวงการคลัง 11.79% และกองทุนวายุภักษ์หนึ่ง* 9.94% (ปัจจุบันกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แก่ กระทรวงการคลัง และอาจประกอบด้วยนักลงทุนภาครัฐอื่น)


โดยรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %
ING BANK N.V. 22,190,033,791 23.03
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 19,389,891,967 20.12
กระทรวงการคลัง 11,364,282,005 11.79
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 9,578,979,415 9.94
THE BANK OF NOVA SCOTIA 5,723,611,111 5.94
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,300,772,174 4.46
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 1,273,971,144 1.32
GIC PRIVATE LIMITED 978,928,323 1.02
กองทัพ* 784,612,673 0.81
STATE STREET EUROPE LIMITED 662,231,538 0.69

* ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยงานทหาร และบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)