การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และเสนอคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ PDF
แบบฟอร์ม A แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
แบบฟอร์ม B แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ PDF
แบบฟอร์ม C หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ PDF