หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 PDF
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 PDF
รายงานประจำปี 2559 PDF
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร PDF
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ PDF
ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2560 และค่าสอบบัญชี PDF
คำอธิบายวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม PDF
ข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 PDF
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น PDF