หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 PDF
สารบัญ PDF
ราชกิจจานุเบกษา PDF
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร PDF
มติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2562 PDF
คำอธิบายวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม PDF
ข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับประชุมฯวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 PDF
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 / แผนที่แสดงที่ตั้ง PDF
ประวัติผู้ที่เป็นกรรมการผู้รับมอบฉันทะ / หนังสือมอบฉันทะ PDF
คุณสมบัติกรรมการอิสระ PDF