หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF
รายงานประจำปี 2560 PDF
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร PDF
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ PDF
ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2561และค่าสอบบัญชี PDF
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร PDF
มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 PDF
คำอธิบายวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม PDF
ข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับ การประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน PDF
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF