หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF
รายงานประจำปี 2561 PDF
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร PDF
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ PDF
ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2562 และค่าสอบบัญชี PDF
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร PDF
มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF
คำอธิบายวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม PDF
ข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับประชุมฯ PDF
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF