หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ปี 2562 PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2562 PDF