หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
การยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล PDF
ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 PDF
สารบัญ PDF
ราชกิจจานุเบกษา PDF
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร PDF
มติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2562 PDF
คำอธิบายวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม PDF