หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2562 PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ปี 2562 PDF