ถาม-ตอบผู้ถือหุ้น

คำถามที่พบบ่อย เอกสารที่ต้องใช้ ดาวน์โหลด
หากต้องการให้นายทะเบียนจัดพิมพ์เอกสารทะเบียนผู้ถือหุ้น พิมพ์รายละเอียดใบหุ้น หรือคัดสำเนาตราสารโอนหุ้นและใบหุ้น จะต้องดำเนินการอย่างไร ? แบบคำขอพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์
หากเช็คเงินปันผลสูญหายหรือข้อมูลบนเช็คไม่ถูกต้อง รวมทั้งขอหนังสือรับรองการหักภาษีฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร ? หนังสือแจ้งแก้ไข/ขอออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย
หากต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขการรับเงินปันผลจากเข้าบัญชีเป็นรับด้วยเช็คหรือเปลี่ยนบัญชีธนาคารหรือเปลี่ยนจากรับด้วยเช็คเป็นเข้าบัญชีธนาคาร จะต้องดำเนินการอย่างไร ? หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
หากต้องการเวนคืนใบหุ้น จะต้องดำเนินการอย่างไร ? แบบขอรับใบหลักทรัพย์ใหม่
หากใบหุ้นสูญหายหรือชำรุด และ/หรือต้องการรวมหรือแยกใบหุ้น จะต้องดำเนินการอย่างไร ? แบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่
หากเจ้าของหุ้นเสียชีวิตลง และในฐานะเป็นทายาทแต่ไม่ได้ยื่นต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก จะต้องดำเนินการอย่างไร ? แบบคำขอรับหลักทรัพย์มรดก กรณีไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
หากเจ้าของหุ้นเสียชีวิตลง และมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกจะต้องดำเนินการอย่างไร ? แบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก กรณีมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
หากต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อนามสกุล และที่อยู่จะทำอย่างไร ? แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์