สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร)

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร)

รายละเอียดบัญชี

1. สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (TMB BenefitPlus Home Loan) กรณีที่อยู่อาศัยใหม่ และ บ้านมือสอง
1.1 กรณีสมัครสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย พร้อมผลิตภัณฑ์เสริม MRTA
ทางเลือก ช่วงเวลา อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเฉลี่ย EIR ค่าจดทะเบียน
จำนอง 1%
ดอกเบี้ยต่ำ 3 ปีแรก ปีที่ 1-ปีที่ 3
ปีที่ 4 เป็นต้นไป
MRR-3.75%
MRR-2.15%
3.40%
5.00%
4.47%

correct

ปีที่ 1-ปีที่ 3
ปีที่ 4 เป็นต้นไป
MRR-4.10%
MRR-2.15%
3.05%
5.00%
4.35%

incorrect

1.2 กรณีสมัครสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย เพียงอย่างเดียว
ดอกเบี้ยต่ำ 3 ปีแรก ปีที่ 1-ปีที่ 3
ปีที่ 4 เป็นต้นไป
MRR-3.26%
MRR-1.90%
3.89%
5.25%
4.80%

incorrect

2. สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ (TMB BenefitPlus Home Loan Refinance)
2.1 กรณีสมัครสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ พร้อมผลิตภัณฑ์เสริม MRTA
ทางเลือก ช่วงเวลา อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเฉลี่ย EIR ค่าจดทะเบียน
จำนอง 1%
ดอกเบี้ยต่ำ 3 ปีแรก ปีที่ 1-ปีที่ 3
ปีที่ 4 เป็นต้นไป
MRR-3.75%
MRR-2.15%
3.40%
5.00%
4.47%

correct

ปีที่ 1-ปีที่ 3
ปีที่ 4 เป็นต้นไป
MRR-4.10%
MRR-2.15%
3.05%
5.00%
4.35%

incorrect

2.2 กรณีสมัครสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ เพียงอย่างเดียว
ดอกเบี้ยต่ำ 3 ปีแรก ปีที่ 1-ปีที่ 3
ปีที่ 4 เป็นต้นไป
MRR-3.15%
MRR-1.90%
4.00%
5.25%
4.84%

incorrect

 

 • ผ่อนเพิ่มตามรายได้ที่เพิ่ม (แบบขั้นบันได)

  ลดค่าใช้จ่าย ผ่อนสบายกว่าเดิม ปีแรกผ่อนน้อย ปีต่อไปผ่อนเพิ่มตามรายได้ที่เพิ่ม (แบบขั้นบันได)

 • ไม่มี! ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ

  ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ค่าประกันอัคคีภัย ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

 • ช่วยลดความเสี่ยง

  กู้ร่วมได้ 3 คน (รวมผู้กู้หลัก)

 • นำสิทธิ์ค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อฯ

  นำสิทธิ์ค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อฯ มารวมเป็นรายได้ในการพิจารณาสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • ผู้กู้หลักต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงกลาโหม
 • ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 55 ปี (ณ วันที่สมัครสินเชื่อ)
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้กู้หลักในฐานะคู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสมรส) บิดา -มารดา บุตร หรือ พี่น้อง
 • ผู้กู้ต้องมีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยรายได้ต่อเดือนของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) รวมกับผู้กู้หลัก ต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท

เงื่อนไข 

 • ธนาคารจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้มูลค่าประมาณ 1,000 บาท ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท
 • กรณีสมัครสินเชื่อบ้านพร้อมทำประกัน MRTA ธนาคารออกค่าจดทะเบียนจำนองให้ตามที่จ่ายจริง 1% ของวงเงินกู้สูงสุดถึง 200,000 บาท โดยจะโอนเงินดังกล่าวให้ผู้กู้ภายใน 7 วันทำการ หากไถ่ถอนจำนองภายใน 5 ปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญา ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าจดทะเบียนจำนองจำนวนนี้คืน
 • กรณียกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอย่างใดอย่างหนึ่งภายหลังธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 3%ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate : EIR) เป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวนเท่านั้นโดยคำนวนจากเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี /MRR = 7.400% ต่อปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
 • กรณีไถ่ถอนก่อนจำนองไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ทำสัญญากู้ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินต้นทั้งหมดก่อนกำหนด (Pre-Payment Fee) ในอัตรา 3% ต่อปีของจำนวนเงินต้นคงเหลือที่ชำระคืนก่อนกำหนด แต่ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนคาร ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องคำนวณ 

 

เครื่องคำนวณรีไฟแนนซ์