It's

Time to upgrade your device, if you wanna see our awesome content


สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง

กรอกรายละเอียดเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม


กำลังบันทึกข้อมูล…

ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูล เพื่อให้ธนาคารติดต่อกลับ สำหรับการสมัครสินเชื่อบ้าน

TMB จะติดต่อกลับท่านภายในวันทำการถัดไป

สนใจสมัคร

1. วงเงินอนุมัติ
วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
1.1 กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ( คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ )
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป
1.2 กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
2. ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
3. การอนุมัติง่ายและรวดเร็ว
กรณีได้รับเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน  ธนาคารจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งผลการอนุมัติภายใน 5 - 7 วันทำการ

อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อบ้านจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ)
ดาวน์โหลด PDF
อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป
ดาวน์โหลด PDF
อัตราดอกเบี้ยกรณีกู้ซื้อบ้านมือสอง
ดาวน์โหลด PDF

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ประมาณการรายได้ต่อเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป
อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลด PDF

 • หมายเหตุอื่นๆ:
 • เมื่อคุณสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (MRTA) แล้วมีการขอยกเลิกในภายหลัง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับในขณะนั้น สูงสุดไม่เกิน 3% ต่อปี
 • ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

 

ข้อมูลช่องทางการชำระเงิน
ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (MRTA)
ดาวน์โหลด PDF
รายละเอียดประกันอัคคีภัย (กรมธรรม์)
ดาวน์โหลด PDF
เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ของเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านฉบับย่อ (sale sheet)
ดาวน์โหลด PDF
เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ของเอกสารแสดงผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน (Product Catalog)
ดาวน์โหลด PDF
1. วงเงินอนุมัติ
วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
1.1 กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ( คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ )
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป
1.2 กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
2. ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
3. การอนุมัติง่ายและรวดเร็ว
กรณีได้รับเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน  ธนาคารจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งผลการอนุมัติภายใน 5 - 7 วันทำการ
อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อบ้านจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ)
ดาวน์โหลด PDF
อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป
ดาวน์โหลด PDF
อัตราดอกเบี้ยกรณีกู้ซื้อบ้านมือสอง
ดาวน์โหลด PDF
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ประมาณการรายได้ต่อเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป
อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลด PDF
 • หมายเหตุอื่นๆ:
 • เมื่อคุณสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (MRTA) แล้วมีการขอยกเลิกในภายหลัง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับในขณะนั้น สูงสุดไม่เกิน 3% ต่อปี
 • ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

 

ข้อมูลช่องทางการชำระเงิน
ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (MRTA)
ดาวน์โหลด PDF
รายละเอียดประกันอัคคีภัย (กรมธรรม์)
ดาวน์โหลด PDF
เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ของเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านฉบับย่อ (sale sheet)
ดาวน์โหลด PDF
เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ของเอกสารแสดงผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน (Product Catalog)
ดาวน์โหลด PDF

อยากรู้เพิ่มเติม?
ขอรับข้อมูล