It's

Time to upgrade your device, if you wanna see our awesome content


บัตรกดเงินสด flash

คำนวนบัตรกดเงินสดแฟลช

เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ โดยใช้บัตรกดเงินสด แฟลช ในการเบิกถอนเงินสด หรือ รับโอนเงินเข้าบัญชี หรือ ผ่อนชำระสินค้า และบริการ ซึ่งวงเงินจะกลับคืนสู่บัตรเมื่อมีการชำระเงินคืน เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้เงินสดหมุนเวียนเพื่อความสะดวกคล่องตัว ชอบการชำระคืนแบบอิสระและสามารถควบคุมการชำระคืนได้ด้วยตัวเอง
สมัครวันนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด แรกเข้าและรายปี
วงเงินอนุมัติ
15,000 – 500,000 บาท
สิทธิประโยชน์

บริการเงินสดกดทันที
Cash Advance

บริการเบิกเงินผ่านเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงิน ทุกตู้ ทุกที่ ทุกธนาคาร เหมาะสำหรับการใช้เงินยามฉุกเฉิน
(ชำระคืนขั้นต่ำ 3% )

บริการเงินสดสั่งได้
Cash Transfer

บริการโอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เหมาะสำหรับการใช้เงินยามฉุกเฉินและมีความยืดหยุ่นในการชำระเงินคืน
(ชำระคืนขั้นต่ำ 3% )

บริการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์
Cash Chill Chill

บริการโอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชีพร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งถูกกว่าการเบิกเงินจาก ATM เหมาะสำหรับการวางแผนการใช้เงินและกำหนดระยะเวลาการชำระเงินคืน
(ชำระคืนรายงวดเท่ากัน)

บริการผ่อนสบาย
Smile Plan

บริการผ่อนสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 60 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าแต่ไม่มีเงินก้อน
(ชำระคืนรายงวดเท่ากัน)

คิดอัตราดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง
ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยโดยคำนวณจากยอดเงินที่เบิก คูณอัตราดอกเบี้ยรายวัน ซึ่งจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ทำการรายการ การคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณตามจำนวนวัน ในอัตราดอกเบี้ยซึ่งอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์คิดได้ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ย  25% (CPR + 7%)  
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ

CPR (Consumer Product Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับสินเชื่อบุคคลที่ธนาคารประกาศกำหนด ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 = 18% ต่อปี


เงื่อนไข และ สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรกดเงินสด Flash Card รายใหม่พร้อม สมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Cash Chill Chill ) พร้อมกัน

1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรกดเงินสด Flash Card และ สมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนชิลล์ ชิลล์ (Cash Chill Chill) พร้อมกัน โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถือบัตรกดเงินสด Flash Card หรือ บัตรกดเงินสด TMB Ready Cash สินเชื่อมาก่อน หรือ กรณียกเลิกบัตรเดิม และ สมัครบัตรใหม่ต้องยกเลิกบัตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่สมัครบัตรใหม่

2. รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ บริการ Cash Chill Chill ตามรายได้ประจำต่อเดือนที่กำหนด สำหรับพนักงานประจำและผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนี้

รายได้ประจำต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย
บริการ Cash Chill Chill
เดือนที่ 1 - 12 ตั้งแต่เดือนที่ 13
เป็นต้นไป
15,000 – 29,999 บาท 18% 22%
30,000 – 49,999 บาท 14% 22%
50,000 บาทขึ้นไป 12% 20%

3. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระน้อยกว่าขั้นต่ำที่ระบุในใบแจ้งหนี้ โดยธนาคารจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่ลูกค้าได้รับในรอบบัญชีถัดไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนชิลล์ ชิลล์ (Cash Chill Chill) และชำระหนี้ให้ธนาคารเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีที่ลูกค้าเลือกผ่อนชำระ 6 เดือน และ ชำระหนี้ให้ธนาคารเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราเดิมที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และ/หรือใบแจ้งยอดบัญชี เป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ธนาคารประกาศไว้ (ปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ 25 ต่อปี) โดยเริ่มคำนวณนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีจนถึงวันที่ลูกค้าชำระหนี้คืนให้ธนาคารเสร็จสิ้น โดยลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคารก่อนวันครบกำหนด

5. การชำระเงินคืนก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะต้องดำเนินการผ่านช่องทาง TMB Contact Center โทร. 1558 เท่านั้น

6. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนดหรือยกเลิกในโครงการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ดุลยพินิจ และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ TMB Contact Center โทร. 1558

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ประมาณการรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
ผู้มีรายได้ประจำ ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนา หรือ ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
กรณีที่มีรายได้อื่นๆ จากค่า Commission, Incentive, Service Charge, OT, ค่าเวร, ค่ากะ, ค่าเบี้ยขยัน, Flight Per diem ฯลฯ จะต้องแนบ
   - ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือนย้อนหลัง และ / หรือ ต้นฉบับ / สำเนา หนังสือรับรองรายได้ ที่แสดงรายได้อื่นๆโดยจะต้องชี้แจงรายละเอียดรายได้อื่นๆ ในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง (ทั้งนี้รายละเอียด และคำอธิบายเพิ่มเติม ตามหมายเหตุด้านล่าง) และ
   - สำเนา Stamement ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาบัตรประชาชน
กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพานิชย์ / ทะเบียนการค้า
สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน

 

ข้อมูลช่องทางการชำระเงิน
ดาวน์โหลด PDF
เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ของเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลฉบับย่อ (sale sheet)
ดาวน์โหลด PDF
เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ของเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลฉบับเต็ม (sale sheet – full version)
ดาวน์โหลด PDF
เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ของเอกสารแสดงผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล (Product Catalog)
ดาวน์โหลด PDF
เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ โดยใช้บัตรกดเงินสด แฟลช ในการเบิกถอนเงินสด หรือ รับโอนเงินเข้าบัญชี หรือ ผ่อนชำระสินค้า และบริการ ซึ่งวงเงินจะกลับคืนสู่บัตรเมื่อมีการชำระเงินคืน เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้เงินสดหมุนเวียนเพื่อความสะดวกคล่องตัว ชอบการชำระคืนแบบอิสระและสามารถควบคุมการชำระคืนได้ด้วยตัวเอง
สมัครวันนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด แรกเข้าและรายปี
วงเงินอนุมัติ
15,000 – 500,000 บาท
สิทธิประโยชน์

บริการเงินสดกดทันที
Cash Advance

บริการเบิกเงินผ่านเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงิน ทุกตู้ ทุกที่ ทุกธนาคาร เหมาะสำหรับการใช้เงินยามฉุกเฉิน
(ชำระคืนขั้นต่ำ 3% )

บริการเงินสดสั่งได้
Cash Transfer

บริการโอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เหมาะสำหรับการใช้เงินยามฉุกเฉินและมีความยืดหยุ่นในการชำระเงินคืน
(ชำระคืนขั้นต่ำ 3% )

บริการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์
Cash Chill Chill

บริการโอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชีพร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งถูกกว่าการเบิกเงินจาก ATM เหมาะสำหรับการวางแผนการใช้เงินและกำหนดระยะเวลาการชำระเงินคืน
(ชำระคืนรายงวดเท่ากัน)

บริการผ่อนสบาย
Smile Plan

บริการผ่อนสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 60 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าแต่ไม่มีเงินก้อน
(ชำระคืนรายงวดเท่ากัน)

คิดอัตราดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง
ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยโดยคำนวณจากยอดเงินที่เบิก คูณอัตราดอกเบี้ยรายวัน ซึ่งจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ทำการรายการ การคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณตามจำนวนวัน ในอัตราดอกเบี้ยซึ่งอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์คิดได้ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ย  25% (CPR + 7%)  
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ

CPR (Consumer Product Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับสินเชื่อบุคคลที่ธนาคารประกาศกำหนด ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 = 18% ต่อปี


เงื่อนไข และ สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรกดเงินสด Flash Card รายใหม่พร้อม สมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Cash Chill Chill ) พร้อมกัน

1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรกดเงินสด Flash Card และ สมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนชิลล์ ชิลล์ (Cash Chill Chill) พร้อมกัน โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถือบัตรกดเงินสด Flash Card หรือ บัตรกดเงินสด TMB Ready Cash สินเชื่อมาก่อน หรือ กรณียกเลิกบัตรเดิม และ สมัครบัตรใหม่ต้องยกเลิกบัตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่สมัครบัตรใหม่

2. รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ บริการ Cash Chill Chill ตามรายได้ประจำต่อเดือนที่กำหนด สำหรับพนักงานประจำและผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนี้

รายได้ประจำต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย
บริการ Cash Chill Chill
เดือนที่ 1 - 12 ตั้งแต่เดือนที่ 13
เป็นต้นไป
15,000 – 29,999 บาท 18% 22%
30,000 – 49,999 บาท 14% 22%
50,000 บาทขึ้นไป 12% 20%

3. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระน้อยกว่าขั้นต่ำที่ระบุในใบแจ้งหนี้ โดยธนาคารจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่ลูกค้าได้รับในรอบบัญชีถัดไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนชิลล์ ชิลล์ (Cash Chill Chill) และชำระหนี้ให้ธนาคารเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีที่ลูกค้าเลือกผ่อนชำระ 6 เดือน และ ชำระหนี้ให้ธนาคารเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราเดิมที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และ/หรือใบแจ้งยอดบัญชี เป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ธนาคารประกาศไว้ (ปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ 25 ต่อปี) โดยเริ่มคำนวณนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีจนถึงวันที่ลูกค้าชำระหนี้คืนให้ธนาคารเสร็จสิ้น โดยลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคารก่อนวันครบกำหนด

5. การชำระเงินคืนก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะต้องดำเนินการผ่านช่องทาง TMB Contact Center โทร. 1558 เท่านั้น

6. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนดหรือยกเลิกในโครงการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ดุลยพินิจ และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ TMB Contact Center โทร. 1558

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ประมาณการรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
ผู้มีรายได้ประจำ ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนา หรือ ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
กรณีที่มีรายได้อื่นๆ จากค่า Commission, Incentive, Service Charge, OT, ค่าเวร, ค่ากะ, ค่าเบี้ยขยัน, Flight Per diem ฯลฯ จะต้องแนบ
   - ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือนย้อนหลัง และ / หรือ ต้นฉบับ / สำเนา หนังสือรับรองรายได้ ที่แสดงรายได้อื่นๆโดยจะต้องชี้แจงรายละเอียดรายได้อื่นๆ ในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง (ทั้งนี้รายละเอียด และคำอธิบายเพิ่มเติม ตามหมายเหตุด้านล่าง) และ
   - สำเนา Stamement ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาบัตรประชาชน
กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพานิชย์ / ทะเบียนการค้า
สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน

 

ข้อมูลช่องทางการชำระเงิน
ดาวน์โหลด PDF
เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ของเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลฉบับย่อ (sale sheet)
ดาวน์โหลด PDF
เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ของเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลฉบับเต็ม (sale sheet – full version)
ดาวน์โหลด PDF
เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ของเอกสารแสดงผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล (Product Catalog)
ดาวน์โหลด PDF

คำนวนบัตรกดเงินสดแฟลช