สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

รายละเอียดบัญชี

ดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี
สำหรับ 3 เดือนแรก

สำหรับพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000บาทขึ้นไป
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 62
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครเลย
 

กี่เรื่องในชีวิตที่คุณต้องใช้เงินก้อน?

ให้ทุกเรื่องสำคัญในชีวิตตอบโจทย์คุณ

โอนเงินทั้งก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณ
เพื่อให้คุณตามไปใช้ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวต่างๆ

วงเงินอนุมัติสูงสุด 1 ล้านบาท หรือ 5 เท่า
ของรายได้ประจำต่อเดือน

สามารถทยอยผ่อนชำระเดือนละเท่าๆ กันทุกเดือน

ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 1 - 5 ปี

เพียงแค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี
อย่างน้อย 5ครั้ง2เดือน

ลดดอกเบี้ยลง 3% ต่อปี ทุกเดือน

 

คุณสมบัติเบื้องต้นในการอนุมัติ

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 • อายุระหว่าง 20 - 59 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือน ขึ้นไป
 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • อายุระหว่าง 30 - 59 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
 • ประมาณการ รายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
สมัครเลย
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 

วงเงินอนุมัติ
วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 - 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TMB และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และจะมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง

ระยะเวลาผ่อนชำระ
ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 1 - 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม 

ดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับ 3 เดือนแรก

สำหรับพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 62

พิเศษยิ่งกว่า.....
ลดดอกเบี้ยลง 3% ต่อปี จากดอกเบี้ยปกติ ได้ทุกเดือน

เพียงแค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี อย่างน้อย 5 ครั้ง/เดือน (ไม่นับรวมการสอบถามยอดเงินคงเหลือ) และสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) เพื่อชำระสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

รายได้ประจำต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อัตราดอกเบี้ยปกติ ใช้บัญชี ออลล์ ฟรี
+ Direct Debit
อัตราดอกเบี้ยปกติ ใช้บัญชี ออลล์ ฟรี
+ Direct Debit
15,000 - 29,999 บาท 28% 25% 28% 25%
30,000 - 49,999 บาท 21% 18% 27% 24%

50,000 - 99,999 บาท

19% 16% 26% 23%

100,000 บาท ขึ้นไป

17% 14% 22% 19%

 

การลดดอกเบี้ยลง 3% ต่อปี จากดอกเบี้ยปกติ ลูกค้าจะต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่เคยผิดนัดชำระเงิน

 

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ
 

เครื่องคำนวณสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก 

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการอนุมัติ 

ตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต้นง่ายๆ ตามอาชีพของคุณได้เลย

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี
โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
ประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
อายุอยู่ระหว่าง 20 – 59 ปี อายุอยู่ระหว่าง 25 – 59 ปี
ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
(นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัคร 

พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน   
 • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว  
  (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานธนาคาร / พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์  

 • สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • สลิปเงินเดือน
  (กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)  
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน 
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
 1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

ช่องทางการชำระเงิน 

ช่องทางการชำระเงิน อัตราค่าธรรมเนียม

จำนวนวันที่ยอดเงินจะมีผลเข้าบัญชี

ชำระผ่านช่องทางของ TMB

1. ชำระด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ

2. ชำระเงินจากบัญชีฝากออมทรัพย์ของ TMB โดย

 • ผ่านเครื่อง ATM
 • ผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
 • ผ่านบริการ TMB Touch
 • ผ่านบริการ TMB Internet Banking (tmbdirect.com)
 • การหักบัญชีเงินฝากแบบอัตโนมัติ
 • ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ TMB Phone Banking โทร. 1558

ฟรี

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ทันที

3. ชำระด้วยเช็ค ณ เคาน์เตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ

2 - 5 วันทำการ

ชำระผ่านตัวแทนรับชำระของ TMB
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (รับเฉพาะเงินสดสูงสุด 30,000 บาท/รายการ)
ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บ ณ จุดบริการรับชำระ
 • กทม.และปริมณฑล 15 บาท/รายการ
 • ต่างจังหวัด 20 บาท/รายการ
2 วันทำการ
 • เทสโก้ โลตัส (รับเฉพาะเงินสดสูงสุด 49,000 บาท/รายการ)

10 บาท/รายการ

 • ศูนย์บริการลูกค้า TOT (รับเฉพาะเงินสดสูงสุด 30,000 บาท/รายการ)

15 บาท/รายการ

 

ทั้งนี้ กรณีชำระผ่านตัวแทนรับชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมได้ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวแทนนั้นๆ