รู้ก่อน...ก้าวสู่โลกลงทุน

รู้ก่อน...ก้าวสู่โลกลงทุน

รายละเอียดบัญชี

ในอดีตคนส่วนใหญ่นิยมนำเงินไปฝากหรือซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์ ส่วนกลุ่มที่มีฐานะที่ดีหรือคนที่มีความรู้ก็จะสนใจการลงทุน ในหุ้น ตราสารหนี้ อสังหาฯ ทองคำ ฯลฯ ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาการลงทุนค่อนข้างนานกว่าจะมีประสบการณ์ที่โชกโชน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นลงทุน

แต่ในปัจจุบันการลงทุนเริ่มเปิดกว้างมากขึ้น ไม่ได้จำกัดการลงทุนในสินทรัพย์แบบเดิมๆ อีกแล้วและไม่ได้จำกัดด้วยว่าจะต้องมีเงินทุนเท่าไหร่จึงจะลงทุนได้ ทุกคนสามารถลงทุนเพื่อสะสมความมั่งคั่งได้  โดยอาจเริ่มจาก การลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งมีข้อได้เปรียบเรื่องโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าสินทรัพย์ทั่วไป ด้วยการกระจายความเสี่ยง โดยมีมืออาชีพคอยบริหารเงินให้กับเรา 

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ความเสี่ยงก็ย่อมสูงขึ้นเช่นกัน

ข้อดี

ข้อเสีย

1. ไม่ต้องติดตามดูแลมาก เพราะมีมืออาชีพคอยดูแลให้ 1. ผลตอบแทนไม่ได้การันตีเหมือน เงินฝาก และตราสารหนี้ประเภทมีประกันเงินต้น
2. เลือกผลตอบแทนตามความเสี่ยงที่เรารับได้ 2. บางกองทุนมีค่าธรรมเนียม
3. เลือกกระจายการลงทุนตามกองทุนที่คุณมั่นใจ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตราสารหนี้ เป็นต้น 3. ไม่สามารถเลือกซื้อสินทรัพย์ได้ตามใจ(ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุน) และเมื่อขายกองทุน จะได้รับเงินคืนภายใน 1-4 วัน ตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน

หากทำความเข้าใจเรื่องข้อดีข้อเสียแล้ว ต่อไปคือการทำความเข้าใจตัวเราเองเพื่อที่จะเลือกกองทุนให้เหมาะกับสไตล์ของเรามากที่สุดครับ

เริ่มลงทุนได้ทันที...เพียงแค่รู้ ""สไตล์

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ 

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ

ถ้าคุณเป็นมือใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่กล้ารับกับความเสี่ยงสูง กองทุนรวมนี้เหมาะกับคุณอย่างมาก เพราะถือเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดและมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมาก 

โดยกองทุนรวมนี้จะมีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือครบกำหนดชำระคืน  หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น

ถ้าคุณคิดว่ากองทุนรวมที่คุณลงทุนไปมีความเสี่ยงหรือไม่คุ้มกับเงินที่ลงไป ก็สามารถขายคืนได้ทันทีหรือใช้เวลาลงทุนไม่เกิน 1 ปี เห็นไหมล่ะ ว่ามีความเสี่ยงน้อย เหมาะกับมือใหม่สุดๆ แถมยังเหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง 

กองทุนรวมตลาดเงิน 

กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนรวมประเภทนี้ ก็ยังเหมาะกับมือใหม่เหมือนประเภทแรก แต่เพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาอีกนิด เพราะแม้ว่าจะมีนโยบายคล้ายกับประเภทแรก แต่เพิ่มความเสี่ยงโดยการ ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 

แม้จะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมา แต่ก็ยังถือว่าเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำอยู่ดี แถมอย่าลืมว่ายิ่งความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนก็ยิ่งมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับ

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

สำหรับกองทุนรวมนี้ แม้ว่าจะดูเหมือนมีความเสี่ยงต๊ำ...ต่ำ เพราะนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทำให้ผู้ลงทุนหลายคนซึ่งคิดว่าพันธบัตรรัฐบาลนั้นโอกาสที่จะผิดชำระเงินมีน้อยมาก จนคิดว่านี่คือกองทุนรวมที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนที่สุด

แต่...ความเสี่ยงของกองทุนนี้กลับมีมากกว่าสองประเภทแรกเสียอีก เพราะพันธบัตรมีช่วงอายุหลากหลาย หรือพันธบัตรที่มีอายุมากกว่า 1 ปีได้ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นเรื่องของ Maturity Risk Premium (ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน)

ถึงอย่างนั้น กองทุนรวมประเภทนี้ก็ยังมีความเสี่ยงต่ำ และเหมาะกับผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยงครับ

กองทุนรวมตราสารหนี้ 

กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารหนี้ โดยไม่มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นตราสารหนี้แบบไหน สามารถลงทุนได้ในหุ้นกู้รัฐวิสาหกิจและหุ้นกู้เอกชน รวมไปถึงพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝากของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน 

แม้ว่ากองทุนรวมนี้จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากราคาของตราสารหนี้ที่มีความผันผวนขึ้นลงได้ตามสภาวะตลาด แต่เนื่องจากตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่มีความสม่ำเสมอ ทำให้กองทุนรวมนี้ยังเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ และเหมาะสมกับผู้ที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงมากครับ

กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ แต่จะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 35% และไม่เกินกว่า 65% ของ NAV 

กองทุนรวมประเภทนี้ จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ หน่วยลงทุน ฯลฯ) ซึ่งมีความผันผวนของราคาหรือมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ยังถือว่าแบกรับความเสี่ยงปานกลาง เพราะกองทุนรวมยังสามารถเลือกลงทุนด้านตราสารทุนเพียงแค่ 35% และกระจายความเสี่ยงไปยังการลงทุนด้านอื่นได้ 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนปานกลาง และแน่นอนว่าย่อมแบกรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากสี่ประเภทแรกด้วยครับ

กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารทุน

มีชื่อเรียกอีกชื่อว่ากองทุนรวมหุ้น ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ โดยสัดส่วนของการลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV

เงินทุนส่วนที่เหลือก็สามารถที่จะนำไปใช้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทอื่นๆ เช่น เงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือจะนำเงินทั้งหมดไปลงทุนในตราสารทุนก็ได้ 

นอกจากการลงทุนในตราสารทุนจะมีความเสี่ยงสูง การที่กองทุนรวมประเภทนี้ยังสามารถลงทุนในตราสารทุนโดยไม่จำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงไปยังการลงทุนประเภทอื่น ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงสูง รวมถึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงด้วย เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบความเสี่ยงครับ

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

เป็นกองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ Sector Fund เช่น ลงทุนเฉพาะ Sector พลังงานหรือธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนหุ้นทั่วไป 

เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะใน Sector ที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น ทำให้ความเสี่ยงย่อมเพิ่มขึ้นจากกองทุนรวมหุ้นปกติ เพราะแม้ว่าบางปีดัชนีตลาดหุ้นไทยจะเพิ่มขึ้น 30% แต่บาง Sector กลับมีดัชนีเพิ่มขึ้นเพียง 8-10% เท่านั้น 

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการลงในกองหุ้นรวมประเภทนี้ จะต้องศึกษารวมถึงรู้โครงสร้างของกองทุนรวม ว่าเน้นหรือเชี่ยวชาญในการลงทุน Sector ไหน รวมถึงผู้ลงทุนต้องมีความรู้เรื่องหุ้นอีกด้วย

ผลตอบแทนสูง ย่อมแลกกับความเสี่ยงที่สูงตามครับ

กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก 

กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

นโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนและเข้าใจยาก เช่น ทองคำ น้ำมัน รวมถึง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น 

ผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมประเภทนี้ จะต้องมีความรู้ในกลุ่มทรัพย์สินที่กองทุนรวมนั้นลงทุน เช่น กองทุนรวมที่เน้นด้านน้ำมัน ผู้ลงทุนควรมีความรู้ด้านราคาน้ำมัน ความผันผวนทางตลาดโลกและในประเทศ 

ซึ่งความเสี่ยงสูงของกองทุนรวมนี้เกิดจากความผันผวนทางราคาตามตลาดโลกนั่นเองครับ แต่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเสี่ยง และศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนมามากพอสมควร กองทุนรวมประเภทนี้ก็เหมาะแก่การท้าทาย และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ความเสี่ยงนั้นเช่นกันครับ

สำหรับใครที่ยังเลือกไม่ถูกว่าตนเองเหมาะสมกับกองทุนรวมประเภทไหน TMB มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษา เพื่อให้คุณสามารถเลือกกองทุนรวมดีๆ จากหลากหลาย บลจ.ชั้นนำ ที่เหมาะสมกับตนเองได้