ประกาศเรื่องการใช้เช็ค

ประกาศเรื่องการใช้เช็ค

ด้วยปัจจุบันสถิติการทุจริตที่เกิดจากการใช้เช็คในประเทศไทยมีอยู่พอสมควร ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้า เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ทีเอ็มบีขอความอนุเคราะห์ลูกค้าโปรดสั่งจ่ายเช็คด้วยความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงการแก้ไขข้อความบนเช็ค

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป หากลูกค้าได้รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ ท่านสามารถนำฝากได้เฉพาะที่ธนาคารเจ้าของเช็คเท่านั้น

ข้อแนะนำการใช้เช็ค
กรณีผู้สั่งจ่ายเช็ค

  • โปรดระมัดระวังการเขียนเช็ค โดยไม่แก้ไขข้อความและตัวเลขบนหน้าเช็ค
  • โปรดเก็บรักษาเช็คให้อยู่ในที่ปลอดภัยและต้องแจ้งธนาคารเจ้าของเช็คทราบทันทีเมื่อเช็คสูญหาย

กรณีลูกค้าผู้รับเช็ค

  • ตรวจสอบทุกครั้งที่รับเช็ค โดยไม่รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ/ตัวเลข
  • หากได้รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ/ตัวเลข ให้นำไปให้ผู้สั่งจ่ายเปลี่ยนเช็คใหม่ หรือนำไปขึ้นเงินที่ธนาคารเจ้าของเช็คเท่านั้น
  • ไม่พับหรือทำให้เช็คชำรุด เพราะจะทำให้เช็คไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเรียกเก็บได้
  • หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเช็คคืน โปรดติดต่อสาขาธนาคารเจ้าของเช็ค

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

กลับหน้าข่าว