โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2

โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2

สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ได้แถลงข่าวเปิดตัวการอบรมผ่าน e-learning ภายใต้โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยโครงการการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการอบรมสัมมนา และเปิดโอกาสให้ SMEs ได้ทดลองใช้ "ประกันค่าเงิน" หรือ FX Options ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ EXIM Bank หรือสแกน QRCode

 

 

Mao Invertor ตอน FX Options

Mao Invertor ตอน FX Options

กลับหน้าข่าว