ทีเอ็มบีแจ้งสิทธิ์ลูกค้า

ทีเอ็มบีแจ้งสิทธิ์ลูกค้า

ทีเอ็มบีแจ้งสิทธิ์ลูกค้าเกี่ยวกับภาษีเงินได้ตามนโยบายกรมสรรพากร

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคาร ทหารไทย (จำกัด) มหาชน ในฐานะผู้มีหน้าที่นำส่งข้อมูลดอกเบี้ยฯ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต่อกรมสรรพากร ได้แจ้งสิทธิ์สำหรับลูกค้าผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้ธนาคารหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไปอีกครั้ง ภายหลังจากที่กรมสรรพากรได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิน 20,000 บาท ขึ้นไปเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

สำหรับลูกค้า ที่ไม่ประสงค์ให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยฯ เงินฝาก ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือแจ้งความประสงค์ไม่นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้กับกรมสรรพากร” ซึ่งทำได้ที่สาขาของทีเอ็มบีทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้สำหรับลูกค้าผู้ที่ยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยฯ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต่อกรม สรรพากร ไม่ต้องแจ้งความประสงค์ใดๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TMB RD Intelligence และ TMB Contact Center 1558 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับหน้าข่าว