ทีเอ็มบี เสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 รับดอกเบี้ยคงที่ 3.5%

ทีเอ็มบี เสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 เพื่อ เสริมฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า รับดอกเบี้ยคงที่ 3.5%

กรุงเทพฯ: 9 พฤษภาคม 2560 – ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งออกโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 10.5 ปี ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดภายหลัง 5.5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/ หรือผู้ลงทุนสถาบัน กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้าน และเป็นทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท เริ่มเปิดจองตั้งแต่วันที่ 9 – 26 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าได้รับโอกาสที่ดีในช่วงจังหวะดอกเบี้ยต่ำ

ทีเอ็มบี แจ้งว่า การออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิฯ ครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักในการระดมทุนเพื่อเพิ่มเงินกองทุน เสริมความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับการขยายตัวของธนาคาร และเพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนให้กับลูกค้าในจังหวะดอกเบี้ยต่ำ โดยตราสารด้อยสิทธิชุดนี้ จะนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร ทั้งนี้ ธนาคารคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ในช่วงที่ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำ

ณ ปัจจุบัน ธนาคารมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งโดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ 30 ธ.ค. 2559 สูงที่ 18.14% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดไว้เกือบ 2 เท่า และในปี 2559 ธนาคารมีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองฯ ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 10.2 มาอยู่ที่ 18,667 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอใน 6 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยธนาคารมีอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่ระดับ A+ (tha) และอันดับความน่าเชื่อถือตราสารที่ระดับ A (tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่สะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำของธนาคาร ตลอดจนความมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่จริงใจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้เต็มที่ในแบบที่ต้องการ ทำให้ธนาคารถือได้ว่าเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งในหลายด้านและมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นักลงทุนรายใหญ่ และ/ หรือผู้ลงทุนสถาบัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ทีเอ็มบี ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 – 26 พฤษภาคม 2560 หรือ ติดต่อ TMB Wealth & Superior Care 0-2055-1558 หรือ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tmbbank.com  

 

คำเตือน: ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1. ความเสี่ยงจากสถานะด้อยสิทธิ ในกรณีที่ธนาคารผู้ออกล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ลงทุนจะได้รับชำระหนี้หลังจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิและเจ้าหนี้สามัญ (รวมผู้ฝากเงิน)
2. ความเสี่ยงที่ผู้ถือตราสารอาจจะได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนเดิม หรืออาจไม่ได้รับชำระคืนเลย (การตัดตราสารเป็นหนี้สูญทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งการตัดตราสารเป็นหนี้สูญดังกล่าวไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ของธนาคารผู้ออก โดยผู้ลงทุนไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
3. ความเสี่ยงจากการถูกไถ่ถอนตราสารคืนก่อนครบกำหนดอายุ เมื่อเข้าเงื่อนไขใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทำให้ผู้ถือตราสารอาจเสียโอกาสในการลงทุนใหม่หากดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นลดลง

กลับหน้าข่าว