การเชื่อมโยงเว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย

บริการ RSS จากเว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ("บริการ RSS") เป็นบริการนำเสนอข่าวเนื้อหา บทความ หรือบทวิเคราะห์ จากเว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) www.tmbbank.com ในรูปแบบมาตรฐาน XML โดยจะนำส่ง "หัวข้อข่าว" และ "เส้นทาง เชื่อมโยงถึงหน้าเว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)"

การใช้บริการ RSS จากเว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้รับรู้ และยอมรับในข้อตกลงของบริการ RSS

ข้อตกลงในการใช้บริการ RSS

การใช้บริการ RSS จากเว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้รับรู้ และยอมรับในข้อตกลงของบริการ RSS

บริการ RSS จากเว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ("บริการ RSS") เป็นบริการนำเสนอข่าวเนื้อหา บทความ หรือบทวิเคราะห์จากเว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) www.tmbbank.com ในรูปแบบมาตรฐาน XML โดยจะนำส่ง "หัวข้อข่าว" และ "เส้นทางเชื่อมโยงถึงหน้าเว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)"

บริการ RSS เป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานที่มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าผู้ใช้บริการต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ของข้อความหรือการเชื่อมโยง และการใช้บริการ RSS ต้องเชื่อมโยงตรงไปที่หน้าเว็บไซต์โดยต้องแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และต้องไม่จัดทำหรือเพิ่มหน้าเว็บไซต์ รูปภาพหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ระหว่างทางของการเชื่อมโยง RSS และหน้าเว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

การใช้บริการ RSS บนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ต้องแสดงข้อความเป็นตัวอักษร "www.tmbbank.com.com" กำกับการใช้บริการ RSS ของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ไม่อนุญาตการใช้บริการ RSS นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการให้บริการ RSS บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ต่อบุคคลภายนอกใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว