ตราสารด้อยสิทธิ ทีเอ็มบี

ตราสารด้อยสิทธิ ทีเอ็มบี

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร ออกโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด อายุ 10.5 ปี ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ภายหลัง 5.5 ปี

 • รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือตราสาร A (tha) และ ความน่าเชื่อถือธนาคาร A+ (tha) โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)
 • จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • โดยเสนอขายสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน (การจัดสรรเป็นดุลพินิจของธนาคาร)


ระยะเวลาในการเปิดจองซื้อ  วันที่ 9 – 26 พฤษภาคม 2560
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์จองหรือซื้อ

กรณีบุคคลธรรมดารวมถึงคู่สมรส ต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. สินทรัพย์สุทธิไม่รวมอสังหาริมทรัพย์หลักซึ่งใช้อยู่อาศัย ตั้งแต่ 50 ล้านบาท หรือ
 2. รายได้ต่อปี 4 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 3. มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป หรือ
  - หากนับรวมเงินฝาก ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

กรณีนิติบุคคล ต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุด ซึ่งผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้วต้องมีตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 2. มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
  -    เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป หรือ
  -    หากนับรวมเงินฝากแล้ว ตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป


สอบถามเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
TMB ทุกสาขาระหว่างวันและเวลาทำการ หรือ โทร TMB Wealth & Superior Care 0-2055-1558 


คำเตือน: ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 1. ความเสี่ยงจากสถานะด้อยสิทธิ ในกรณีที่ธนาคารผู้ออกล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ลงทุนจะได้รับชำระหนี้หลังจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิและเจ้าหนี้สามัญ (รวมผู้ฝากเงิน)
 2. ความเสี่ยงที่ผู้ถือตราสารอาจจะได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนเดิม หรืออาจไม่ได้รับชำระคืนเลย (การตัดตราสารเป็นหนี้สูญทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งการตัดตราสารเป็นหนี้สูญดังกล่าวไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ของธนาคารผู้ออก โดยผู้ลงทุนไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. ความเสี่ยงจากการถูกไถ่ถอนตราสารคืนก่อนครบกำหนดอายุ เมื่อเข้าเงื่อนไขใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทำให้ผู้ถือตราสารอาจเสียโอกาสในการลงทุนใหม่หากดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นลดลง