บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 โดยมี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“TRUE”) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 1 และแบบที่ 3 ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แบรนด์ ทรูมูฟ เอช ด้วยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงและครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทรูมูฟ เอช มีการเติบโตทั้งด้านรายได้และฐานลูกค้าสูงกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ในเดือนธันวาคม ปี 2555 และเปิดให้บริการ 4G LTE บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz เชิงพาณิชย์เป็นรายแรกในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz จาก กสทช. ในเดือนธันวาคม ปี 2558 และเดือนมีนาคม ปี 2559 ตามลำดับ เพิ่มเติมจากการเป็นผู้ขายต่อบริการ 3G ของ CAT ด้วยเทคโนโลยี HSPA บนคลื่นความถี่ 850 MHz ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพเครือข่ายของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ ทรูมูฟ เอช ด้วยการผสานจุดแข็งของคลื่นย่านความถี่สูง (1800 MHz และ 2100 MHz) ในเรื่องความจุ และ คลื่นย่านความถี่ต่ำ (850 MHz ภายใต้ CAT และ 900 MHz)

ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และบริการอื่น
รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย รายได้จากการขายสินค้า รายได้ค่าเช่าและ
บริการอุปกรณ์โครงข่าย
  • บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แบรนด์ ทรูมูฟ เอช โดยมีการให้บริการเสียง (Voice) การให้บริการโทรทางไกล บริการที่ไม่ใช่เสียง (Non-voice) เช่น คอนเทนต์ต่างๆ ของกลุ่ม TRUE อาทิ เพลง กีฬา วิดีโอสตรีมมิ่ง
  • รายได้จากการรับสายหรือรับบริการส่งข้อความสั้น และข้อความมัลติมีเดียจกาผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นที่ได้ทำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับกลุ่มบริษัทฯ
  • จัดจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆทั้งจากในและต่างประเทศ ผ่านทางบริษัทย่อยโดยบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
  • รายได้ส่วนใหญ่มาจากการดำเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (“BFKT”)
  • BFKT สร้างหรือจัดหาเสาโทรคมนาคม และนำสินทรัพย์ให้ CAT เช่า พร้อมทั้งบริการบำรุงรักษาเสา

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563 ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
อายุ 7 ปี (ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ในปีที่ 5)
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี
รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร BBB+/แนวโน้มคงที่ (stable) โดย TRIS Rating Co., Ltd.
จองซื้อและชำระเงินวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2563

คำเตือน “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษา และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” หมายเหตุ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน กลต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้