การรับและดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียน

การรับและดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียน

ช่องทางในการรับและดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ ติชม ร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารผ่าน 6 ช่องทางดังนี้

 1. ศุนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1558#6 หรือ +662 299-1558#6 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 8:00 – 20:00 น)
 2. สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาของธนาคารโดยแจ้งผ่านพนักงาน หรือ สแกนผ่าน QR code ที่สาขา
 3. จัดทำเป็นหนังสือพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และส่งมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธนาคารทีเอ็มบี ตามที่อยู่ดังนี้
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธนาคารทีเอ็มบี
  อาคารธนชาต วงศ์สว่าง ชั้น 2
  333 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง
  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  (กรณีร้องเรียนแทน โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจด้วย)
 4. เว็บไซต์ของธนาคาร www.tmbbank.com
 5. TMB Facebook, Twitter
 6. ช่องทางร้องเรียนต่อทางการ เช่น ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213 หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ email address: fcc@bot.or.th

ระบบงานในการรับและดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียน

 1. รับฟัง แก้ไข ชี้แจงปัญหาเบื่องต้น ลูกค้ารับทราบ พอใจในผลการพิจารณาชี้แจงข้อแก้ไข ยุติเรื่อง
 2. บันทึกเรื่องในระบบงานรับเรื่องร้องเรียนโดยแบ่งตามประเภทหัวข้อร้องเรียน
 3. กรณีเรื่องไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที ส่งเรื่องเพื่อตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ
 4. หน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบสาเหตุ เสนอแนวทางแก้ไขภายในระยะเวลากำหนด
 5. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนติดตามการดำเนินการ เพื่อแจ้งลูกค้าถึงความคืบหน้าภายใน 1-5 วันทำการ
 6. หน่วยงานรับผิดชอบบันทึก/แจ้งให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทราบถึงข้อแก้ไขเพื่อยุติปัญหา
 7. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนติดต่อลูกค้าผู้ร้องเรียนรายงานผลการแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติภายในระยะเวลาที่กำหนด