ค้นหางานที่เหมาะกับคุณใน TMB

งานด้านการตลาด และการสื่อสาร

ดูแลงานด้านการตลาดซึ่งครอบคลุมถึงการทำงานวิจัยด้านการตลาด จัดทำรายการส่งเสริมการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

งานด้านการขาย และการบริการลูกค้า

ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของธนาคาร ให้กับกลุ่มลูกค้าอย่างเหมาะสม มองหาโอกาสทางการขายใหม่ๆ ดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของธนาคาร รวมถึงให้บริการหลังการขาย

งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

คิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

งานด้านการบริหารสินเชื่อ

บริหารและกำกับงานสินเชื่อ รวมถึงกำหนดและทบทวนนโยบายด้านสินเชื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

งานด้านการบริหาร portfolio และสนับสนุนงานขาย

บริหาร portfolio ของลูกค้าธนาคาร รวมถึงสนับสนุนงานขายโดยกำหนด ติดตาม และรายงานเป้าการขายของพนักงานขาย

งานด้านการปฏิบัติการ และควบคุมกระบวนการทำงาน

สนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับงานปฏิบัติการของธนาคารซึ่งครอบคลุมถึงงานด้านสินเชื่อ เงินสด หรือตลาดทุน รวมถึงกำกับควบคุมการบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ

 

งานด้านการบริหารความเสี่ยง

เป็นผู้เชียวชาญในด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านสินเชื่อ การตลาด สภาพคล่องการเงิน ตลาดทุน หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

งานด้านการสนับสนุนธุรกิจ และงานธุรการ

สนับสนุนองค์กรในด้านต่างๆเช่น งานบริหารอาคารอาคาร งานจัดซื้อจัดหา หรืองานธุรการต่างๆ

งานด้านการบริหารองค์กร

กำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับผิดชอบด้านการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ และดูแลเรื่องการสื่อสารภายในธนาคาร

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ออกแบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งบริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เทคโนสารสนเทศเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานด้านการเงิน และการบัญชี

ดูแลงานด้านวางแผนกและวิเคราะห์การเงิน ควบคุมและบริหารการเงิน ดูแลด้านการบัญชี รายงานการเงินและภาษี และการบริหารเงินกองทุน รวมถึงการบริหารสินทรัพย์และการลงทุน

งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดูแลด้านการวางกลยุทธการบริหารบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาองค์กร การสรรหาพนักงาน การบริหารผลงานการบริหารผลตอบแทน การบริหารพนักงานสัมพันธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในธนาคาร รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

กลับหน้าแรกสมัครงาน