มาตรการความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ ระยะที่2 ทีเอ็มบี และธนชาต

ระยะเวลาโครงการพักชำระหนี้ สินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563