นโยบายการเชื่อมโยงเว็บไซต์

การเชื่อมโยงเว็บไซต์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ใดในเว็บไซต์ของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และยินดีรับทราบที่อยู่ของเว็บไซต์หากผู้ใช้เว็บไซต์ประสงค์ที่จะเชื่อมโยง กับเว็บไซต์ของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) การเชื่อมโยงนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  • การเชื่อมโยงนี้ต้องทำในรูปข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)" หรือ www.tmbbank.com การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง www.tmbbank.com
  • การปรากฏตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ค่าความนิยมของชื่อ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และเครื่องหมายการค้าของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลดน้อยลงการปรากฏตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความสับสนให้เข้าใจว่าองค์กร นั้นมีความเกี่ยวข้อง กับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • การเชื่อมโยงของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ต้องแสดงหน้าจอเต็มของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และไม่แสดงใน "กรอบ" ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้
  • การเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าทาง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเว็บไซต์นี้หรือมีความร่วมมือใดๆ ระหว่าง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และผู้ใช้เว็บไซต์
  • ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคายหรือหัวข้อ ข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือมิได้เกิดขึ้นจากผลของการ เชื่อมโยงนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อ ตกลงนี้
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิไม่ว่าเวลาใดๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และไม่ต้องแสดงเหตุผลในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือ หน้าเว็บไซต์นี้และในการยกเลิกการเชื่อมโยงใดๆ ห้ามบุคคลใดใช้เครื่องหมาย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  หรือชื่อ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ก่อน

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์กับบุคคลภายนอก "เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง" โปรดทราบว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  ไม่ได้ตรวจทาน อนุมัติ และไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับข้อมูลให้ทันสมัยในเว็บไซต์นี้และรวมถึงความถูกต้อง คุณภาพ การเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของเนื้อหา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน จาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากผู้ใช้เว็บไซต์ หรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือที่ บุคคลภายนอกได้รับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม

ความลับ

ข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความลับของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษานโยบายความลับดังกล่าวจาก
www.tmbbank.com/policy

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

นโยบายด้านการรักษาความลับส่วนตัวของลูกค้า สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้ เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวแล้ว

การละเมิดข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

นโยบายด้านการรักษาความลับส่วนตัวของลูกค้า สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายและในกรณีที่มีการ ละเมิดข้อตกลงนี้ รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของ โยบายด้านการรักษาความลับส่วนตัวของลูกค้า ทางอินเทอร์เน็ต

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย