เพิ่มวงเงินชั่วคราวผ่าน TMB TOUCH

เพิ่มวงเงินชั่วคราวผ่าน TMB TOUCH

เงื่อนไขการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวบัตรเครดิต

  1. บริการนี้สามารถทำได้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบัตรหลักเท่านั้น และต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิต TMB มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  2. สถานะบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรต้องเป็นปกติ และไม่มียอดเงินค้างชำระ ณ วันที่ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
  3. ระยะเวลาในการใช้วงเงินชั่วคราวสูงสุดไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ หลังจากนั้นวงเงินบัตรเครดิตจะกลับคืนเป็นวงเงินปกติ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการใช้วงเงินชั่วคราวภายหลังจากทำรายการได้จนกว่าจะครบกำหนดการขอวงเงินชั่วคราว
  4. การให้เหตุผลการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว ต้องครอบคลุมเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  5. กรณีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตด้วยวงเงินชั่วคราว ผู้ถือบัตรต้องชำระเต็มจำนวน ไม่สามารถชำระขั้นต่ำ หรือทำรายการแบ่งชำระรายเดือน TMB So GooOD /TMB PayPlan / บริการ TMB เงินสดผ่อนชิลล์ๆ (TMB Cash Chill Chill) จากวงเงินชั่วคราวได้
  6. ผู้ถือบัตรต้องชำระเงินส่วนที่เกินวงเงินให้กับธนาคารเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยและ/หรือค่าปรับ (ถ้ามีกรณีชำระ) ตามที่ระบุในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
  7. การอนุมัติเพิ่มวงเงินชั่วคราว ขึ้นอยู่กับการพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารเท่านั้น