TMB Pay Plan 0%

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน TMB Pay Plan 0%
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตทุกประเภทของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นบัตรเครดิตองค์กร Corporate Card, G-Card, บัตรเครดิตน้ำมัน Fleet Card) ต่อไปนี้รวมเรียกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตทุกประเภทดังกล่าวว่า“ข้อกำหนดและเงื่อนไขหลัก”

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บรรดาคำหรือข้อความที่เป็นคำหรือข้อความเดียวกันหรือเหมือนกันกับคำหรือข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักแล้ว หากไม่ได้กำหนดความหมายไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้คำหรือข้อความนั้นมีความหมายเดียวกันหรือเหมือนกันกับบรรดาคำหรือข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขหลัก

โปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน หมายถึง ผลิตภัณฑ์บริการของธนาคารในรูปโปรแกรมการแบ่งชำระค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการเป็นรายเดือนของธนาคาร ที่ร้านค้าสมาชิกรับบัตรเครดิตของธนาคาร (“ร้านค้า”) ตกลงให้การสนับสนุนร่วมกับธนาคารจัดรายการสินค้าและบริการเข้าไว้ในโปรแกรม ตามประเภทของสินค้าและบริการ โดยธนาคารจะเป็นผู้ชำระค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการเต็มจำนวนให้แก่ร้านค้าแทนผู้ถือบัตรไปก่อน และให้ผู้ถือบัตรเลือกผ่อนชำระค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการ รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี) กับธนาคารผ่านบัตรเครดิตเป็นงวดรายเดือนตามอัตราและระยะเวลาผ่อนชำระตามที่ธนาคารกำหนด และภายในวงเงินบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรที่คงเหลือในขณะนั้น ภายใต้เงื่อนไขตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนของธนาคาร ด้วยวิธีเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตแทนการชำระด้วยเงินสด โดยอาจเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตด้วยเครื่องรูดบัตรเครดิตอัตโนมัติ Electronic Data Capture (EDC) ปรากฏจำนวนเงินที่เรียกเก็บในหลักฐานการใช้บัตรเครดิต หรือใบบันทึกรายการ (Sales Slip) หรือเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตโดยระบบสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) หรือเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตตามใบสั่งซื้อตามแค็ตตาล็อกใบสั่งซื้อ (Mail Order) หรือเรียกเก็บด้วยวิธีใช้ระบบสื่อสารบริการอื่นของธนาคารทุกรูปแบบ

ผู้ถือบัตรที่ตกลงใช้บริการโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนของธนาคาร ตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนดต่อไปนี้และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ทุกประการ คือ

 1. ผู้ถือบัตรตกลงยอมรับและเข้าใจดีแล้วว่า วงเงินสินเชื่อตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนที่ตกลงใช้บริการ เป็นส่วนหนึ่งของวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต (Credit Limit) ของผู้ถือบัตร ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะที่ผู้ถือบัตรใช้บริการโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน
 2. เงินผ่อนชำระรายเดือน (Monthly Installment Due) หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ถือบัตรเลือกผ่อนชำระค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการ ให้แก่ธนาคารเป็นรายเดือนตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน โดยราคาค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการต้องมีมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และผู้ถือบัตรได้รับเอาสินค้าและบริการดังกล่าวจากร้านค้าไปเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะทำการคำนวณเงินผ่อนชำระรายเดือน (Monthly Installment Due) จากราคาค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว ดอกเบี้ย (ถ้ามี) / ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนดในโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนโดยคำนวณดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ผู้ถือบัตรเลือกผ่อนชำระค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการนั้นจนเสร็จสิ้นครบถ้วนทั้งจำนวนตามโปรมแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน แล้วนำเงินที่คำนวณได้ทั้งจำนวนดังกล่าวแบ่งผ่อนชำระรายเดือนกับธนาคารต่อไป 
  ธนาคารจะเรียกเก็บเงินผ่อนชำระรายเดือน (Monthly Installment Due) โดยอาจเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตด้วยเครื่อง Electronic Data Capture หรือ อุปกรณ์ EDC ปรากฏจำนวนเงินที่เรียกเก็บใน Sales Slip หรือเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตโดยระบบสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) หรือเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตตามใบสั่งซื้อตามแค็ตตาล็อกใบสั่งซื้อ (Mail Order) หรือเรียกเก็บด้วยวิธีใช้ระบบสื่อสารบริการอื่นของธนาคารทุกรูปแบบ
 3. ดอกเบี้ย (ถ้ามี) / ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ของโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนคำนวณจากราคาค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการ คูณด้วยอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) / ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ของโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน และจำนวนเดือนตามที่ผู้ถือบัตรเลือกในการผ่อนชำระค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการ โดยธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ย (ถ้ามี) / ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) พร้อมและรวมไปกับเงินผ่อนชำระรายเดือน (Monthly Installment Due) ดังกล่าวตาม 2. 
  สำหรับคะแนนสะสมทีเอ็มบี รีวอร์ด พลัส จะคำนวณจากจำนวนเงินใช้บัตรเครดิตตามราคาค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการเท่านั้น ไม่นำดอกเบี้ย (ถ้ามี) / ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน รวมคำนวณด้วย ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคะแนนสะสมทีเอ็มบี รีวอร์ด พลัส ให้เป็นไปตาม TMB Rewards Plus Catalog
 4. ผู้ถือบัตรรับทราบว่า เมื่อเลือกใช้บริการโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนแล้ว ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามโปรแกรมที่เลือกใช้บริการดังกล่าวตลอดทั้งโปรแกรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โปรแกรมได้ โดยผ่อนชำระค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการ ให้แก่ธนาคารเต็มตามจำนวนเงินผ่อนชำระรายเดือน (Monthly Installment Due) ของโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนที่ผู้ถือบัตรเลือกใช้บริการทุกเดือนตามที่ธนาคารเรียกเก็บ (Billing) ภายในวันที่ถึงกำหนดชำระในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) จนเสร็จสิ้นครบถ้วนเต็มจำนวนตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนที่ผู้ถือบัตรเลือกใช้บริการของธนาคาร และไม่ถือว่าเงินผ่อนชำระรายเดือน (Monthly Installment Due) ดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของเงินขั้นต่ำที่ผู้ถือบัตรมีสิทธิเลือกชำระตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหลัก
 5. การชำระเงิน (Payment) ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละครั้งตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) หรือที่เรียกว่ารอบบัญชีการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิต (Billing Cycle) ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บทั้งเงินผ่อนชำระรายเดือน (Monthly Installment Due) และค่าใช้จ่ายตามบัตรเครดิตในกรณีอื่นรวมไปพร้อมกันในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ผู้ถือบัตรต้องชำระเงินผ่อนชำระรายเดือน (Monthly Installment Due) ตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันกับการชำระเงินค่าใช้จ่ายตามบัตรเครดิตในกรณีอื่นที่ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การชำระเงินที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขหลัก หมายความว่า ผู้ถือบัตรต้องชำระทั้งเงินผ่อนชำระรายเดือน (Monthly Installment Due) และเงินค่าใช้จ่ายตามบัตรเครดิตในกรณีอื่น ตามหลักเกณฑ์การชำระเงินแต่ละเรื่องดังกล่าว ในทุกรอบบัญชีการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิต (Billing Cycle) ตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ของธนาคาร
  ในกรณีผู้ถือบัตรไม่ชำระเงินหรือชำระเงินในจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนเงินผ่อนชำระรายเดือน (Monthly Installment Due) ผู้ถือบัตรต้องชำระดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ธนาคารสำหรับยอดเงินคงค้างในอัตราเดียวกันกับกรณีที่ผู้ถือบัตรค้างชำระค่าใช้จ่ายตามบัตรเครดิตในกรณีอื่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหลัก และหากผู้ถือบัตรมียอดคงค้างตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนสองงวดติดต่อกัน ผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างทั้งหมดตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนให้แก่ธนาคารให้เสร็จสิ้นครบถ้วนทั้งจำนวนในรอบบัญชีการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิต (Billing Cycle) ถัดไปของธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งจำนวนเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บเนื่องจากการผิดสัญญาตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนดังกล่าวในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ต่อไป
 6. การชำระเงินตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนให้แก่ธนาคารทั้งหมดล่วงหน้า (Pre-Payment) คือ การชำระเงินที่ผู้ถือบัตรต้องชำระเป็นรายเดือนทั้งหมดทุกเดือนที่ยังค้างจ่ายตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนให้แก่ธนาคารครั้งเดียวทั้งจำนวนล่วงหน้านั้น สามารถดำเนินการได้ โดยธนาคารจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (Pre-Payment Fee) แต่ผู้ถือบัตรต้องแจ้งธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร และชำระเงินทั้งหมดดังกล่าวให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าได้ยกเลิกโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนของผู้ถือบัตรแล้ว ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะไม่เรียกคืนดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียมที่ได้คำนวณรวมไว้แล้วตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน
 7. ผู้ถือบัตรตกลงยอมรับว่า สินค้าและ / หรือบริการที่ซื้อขายผ่านโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร และให้ธนาคารมีกรรมสิทธิ์ครอบคลุมรวมถึงสินค้าและ / หรือบริการ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาเปลี่ยนหรือทดแทน สินค้าและ / หรือบริการดังกล่าวด้วยผู้ถือบัตรเป็นเพียงผู้ครอบครองสินค้า / บริการตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนนั้นไปจนกว่าจะได้ผ่อนชำระค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการให้แก่ธนาคารถูกต้องครบถ้วนตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนแล้ว โดยผู้ถือบัตรจะผ่อนชำระค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการต่อไปจนเสร็จสิ้นครบถ้วนตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน แม้ผู้ถือบัตรจะได้ครอบครองสินค้าและ / หรือบริการดังกล่าวอยู่หรือไม่ รวมทั้งในกรณีที่ธนาคารได้รู้หรือไม่รู้ว่าผู้ถือบัตรยังคงครอบครองสินค้าและ / หรือบริการดังกล่าวอยู่หรือไม่ก็ตาม
 8. ในระหว่างใช้บริการโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน ผู้ถือบัตรจะไม่เปลี่ยน คืน จำนำ จำนอง ขาย โอน ให้เช่า หรือแบ่งการครอบครองสินค้าและ / หรือบริการตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน ยกเว้นการเปลี่ยน หรือคืนสินค้าและ / หรือบริการ ตามเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าและ / หรือบริการนั้นๆ ของผู้จำหน่าย หรือร้านค้าที่ผู้ถือบัตรได้ซื้อสินค้าและ / หรือบริการนั้น โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับประกันสินค้าและ / หรือบริการดังกล่าวแต่อย่างใด
 9. ผู้ถือบัตรรับรู้แล้วว่า ร้านค้า / ผู้จำหน่ายสินค้าและ / หรือบริการตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนที่ผู้ถือบัตรเลือกใช้บริการของธนาคาร เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้าและ / หรือบริการ (Products Liabilities) ทั้งหมดต่อผู้ถือบัตรกรณีมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและ / หรือบริการตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อ หรือจัดส่งสินค้าและ / หรือบริการดังกล่าวกลับคืนไปยังร้านค้าหรือผู้จำหน่ายโดยตรง ทั้งยอมรับว่า แม้จะอยู่ในระหว่างที่มีข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งใดๆ กับร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าและ / หรือบริการ เกี่ยวกับสินค้าและ / หรือบริการตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนนั้น การดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกระทบกับโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนของธนาคารผู้ถือบัตรจะยังคงผ่อนชำระค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการ ตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน ให้ธนาคารต่อเนื่องต่อไปจนเสร็จสิ้นครบถ้วนตามโปรแกรม
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้ใช้บังคับในทุกกรณีต่อไปนี้
  10.1 ใช้บังคับเฉพาะกับโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนของธนาคารเท่านั้น
  10.2 หากมีข้อความที่ขัดหรือแย้งกันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขหลัก ให้ใช้ข้อความตามข้อบังคับและเงื่อนไขนี้บังคับ
  10.3 หากไม่มีข้อความกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ใช้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักบังคับกับโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนด้วยในทุกกรณี