BA-TMB-Wealthy-3-Gens_Nov-2019_1240x3998

BA-TMB-Wealthy-3-Gens_Nov-2019_768x2490

รายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่นการรับเงินคืน และบัตรกำนัลในเครือ BDMS:

 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยแบบรายปี สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ทรี เจนส์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
 2. สำหรับบัตรของขวัญในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลารอคอย และการจัดส่งบัตรของขวัญในปีกรมธรรม์ถัดไป จะถูกจัดส่งภายใน 90 วัน หลังจากที่ลูกค้าชำระเบี้ยปีต่อเรียบร้อยแล้ว
 3. กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับบริษัทประกันชีวิตภายใน 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ
 4. สำหรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี TMB No Fixed  หรือบัญชีออมทรัพย์อื่นของ TMB ของผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะปกติ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากลูกค้าไม่มีบัญชี TMB ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชี TMB เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 5. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งบัตรกำนัลในเครือ BDMS ตามมูลค่าที่กำหนด ด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับธนาคารภายใน 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ
 6. บัตรกำนัลในเครือ BDMS ที่ลูกค้าจะได้รับในปีที่ 1 และ 2 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ตามที่อยู่จัดส่งกรมธรรม์ ภายใน 90 วัน หลังจากลูกค้าได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยในปีต่อแล้ว
 7. บัตรกำนัล BDMS หมดอายุภายใน 31 ธันวาคม ของปีถัดไปจากที่ลูกค้าได้รับบัตรกำนัล
 8. มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 9. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไขการรับโปรโมชั่นบัตรเครดิต

 1. เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 2. โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อชำระค่าเบี้ย ประกันชีวิต ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ทรี เจนส์ สามารถรับโปรโมชั่นได้ ทั้งการชำระเต็มจำนวน และ การแบ่งชำระ TMB So GooOD
 3. ธนาคารจะทำการคืนงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB ภายใน 3 รอบบัญชี ถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และ ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ของบัตรเครดิต TMB ในหมวดประกันได้
 6. สำหรับยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (กรมธรรม์ Unit Linked) และยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus สำหรับบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature, TMB So Fast และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตรเครดิต TMB So Smart ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว
 8. ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD คือ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 9. ยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป โดยยอดที่เปลี่ยนมาเป็นบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus สำหรับบัตรเครดิต TMB So Fast และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตรเครดิต TMB So Smart ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว
 10. ผู้ถือบัตรสามารถเลือกโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันกำหนดที่ 3 เดือน 6 เดือน และ 10 เดือน โดยธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ย 0.79% ต่อเดือน สำหรับรายการแบ่งจ่าย 6 เดือน, และ 0.69% ต่อเดือน สำหรับรายการ แบ่งจ่าย 10 เดือน,ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยในประเภทแบ่งจ่าย 3 เดือน (0% เฉพาะรายการแบ่งจ่าย 3 เดือน) (หรือตามที่ธนาคารอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า)
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558