บัตรเครดิต บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด
 • เป็นวงเงินสินเชื่อที่ใช้สำหรับชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการแทนเงินสด ตามร้านค้าหรือสถานที่ที่มีเครื่องหมาย แสดงอยู่ได้ทั่วโลก และสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ทุกเครื่องที่มีเครื่องหมาย

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก และฟรีในปีต่อไป เพียงใช้จ่ายผ่านบัตร 25,000 บาท ขึ้นไป
  ในรอบปีที่ผ่านมา

 • สะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลได้ง่ายๆ ด้วยคะแนนเริ่มต้นเพียง 2,200 คะแนน

 • รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสุงสุด 3 ล้า้้นบาท*

 • รับส่วนลดจากร้านค้าและโรงพยาบาลชั้นนำ

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด


ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • บริการบัตรเครดิต TMB MasterCard (Gold / Classic) เป็นวงเงินสินเชื่อที่ใช้สำหรับชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการแทนเงินสด ตามร้านค้าหรือสถานที่ที่มีเครื่องหมาย Master Card แสดงอยู่ได้ทั่วโลก และสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ทุกเครื่องที่มีเครื่องหมาย Cirrus

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก

 • มีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี
 • ผู้สมัครบัตรเงิน (Classic Card) จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป
  ผู้สมัครบัตรทอง (Gold Card) จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 25,000 บาท/เดือนขึ้นไป

บัตรเสริม

 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้ถือบัตรหลัก ได้แก่ บิดา มารดา พี่ น้อง สามี ภรรยา บุตร และธิดา
 • สมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 4 บัตร

สิทธิพิเศษ

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก และฟรีในปีต่อไป
  เพียงใช้จ่ายผ่านบัตร 25,000 บาท ขึ้นไป ในรอบปีที่ผ่านมา

รับคะแนนสะสม

 • รับ 1 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท

เลือกรับของรางวัลในรายการ TMB Rewards Plus ดังนี้

 • แลกรับสินค้าหลากหลายจาก TMB Rewards Plus สามารถตรวจสอบได้จาก www.tmbbank.com
 • แลกรับเป็นเงินสด เข้าบัญชีหลักของบัตรเครดิต (Cash Bank) โดยใช้คะแนนสะสมขั้นต่ำในการแลก 3,000 คะแนน
 • แลกรับไมล์สะสมจากการบินไทยกับรายการ Royal Orchid Plus (ROP)โดยใช้คะแนนสะสมขั้นต่ำในการแลก 2,000 คะแนน
หมายเหตุ : คะแนนสะสม มีอายุ 2 ปี

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

ได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง

เมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศด้วยบัตรเครดิต TMB MasterCard สำหรับผู้ถือบัตร คู่สมรสตามกฎหมาย และ/หรือ บุตรตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 23 ปี ที่ร่วมเดินทางไปกับผู้ถือบัตร ดังนี้
 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง
 • บัตรทอง (Gold Card) ได้รับความคุ้มครองวงเงินรวมสูงสุด 3,000,000 บาท /ครั้ง / บัตร / ครอบครัว
 • บัตรเงิน (Classic Card) ได้รับความคุ้มครองวงเงินรวมสูงสุด 1,000,000 บาท /ครั้ง / บัตร / ครอบครัว

ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

กรณีชำระเต็มตามจำนวนเมื่อครบกำหนดชำระ ธนาคารมอบความสะดวกในการชำระเงินให้กับท่านด้วยรอบระยะเวลาการชำระผ่านบัตรนานสูงสุด 50 วัน

หมายเหตุ
 • การเรียกร้องผลประโยชน์ในกรณีต่างๆ จะพิจารณาจากเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ธนาคารได้จัดทำขึ้น และถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามหรือติดต่อเคลมได้ที่ โทร.0-2788-8000 (เฉพาะในวันและเวลาทำการ)

อัตราดอกเบี้ย

 • ร้อยละ 20.00 ต่อปี

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรทอง (Gold Card) บัตรเงิน (Classic Card)
บัตรหลัก 1,000 บาท / บัตร 500 บาท / บัตร
บัตรเสริม - บาท / บัตร - / บัตร
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรทอง (Gold Card) บัตรเงิน (Classic Card)
บัตรหลัก 1,000 บาท / บัตร 600 บาท / บัตร
บัตรเสริม 1,000 บาท / บัตร 600 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสดล่วงหน้า

คิดอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนในแต่ละครั้งและเริ่มคิดดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ทำรายการจนถึงวันที่ชำระเงินครบตามจำนวนเงินที่เบิกถอน

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร

กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปลี่ยนลายเซ็น บัตรชำรุด สูญหาย
 • บัตรทอง (Gold Card) 200 บาท
 • บัตรเงิน (Classic Card) 100 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมัครรับข่าวสารจาก TMB