บัตรเครดิต บัตรเครดิตแห่งเกียรติยศ
 • เป็นบริการบัตรเครดิต TMB VISA Card ประเภท Platinum Card ที่มีสัญลักษณ์ของเหล่าทัพต่างๆ แสดงบนด้านหน้าของบัตร ซึ่งออกให้กับผู้สมัครที่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สังกัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศเท่านั้น เพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการแทนเงินสด ตามร้านค้าหรือสถานที่ที่มีเครื่องหมาย ได้ทั่วโลก และสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ทุกเครื่องที่มีเครื่องหมาย

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

 • บริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  (ทุกบัญชี)

 • รับส่วนลด 50% จากค่าเช่าปกติ กรณีขอใช้บริการเช่า
  ตู้นิรภัย

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด


 

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • เป็นบริการบัตรเครดิต TMB VISA Card ประเภท Platinum Card ที่มีสัญลักษณ์ของเหล่าทัพต่างๆ แสดงบนด้านหน้าของบัตร ซึ่งออกให้กับผู้สมัครที่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สังกัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศเท่านั้น เพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการแทนเงินสด ตามร้านค้าหรือสถานที่ที่มีเครื่องหมาย แสดงอยู่ได้ทั่วโลก และสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ทุกเครื่องที่มีเครื่องหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรหลัก

 • มีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี
 • มีชั้นยศตั้งแต่ พันโท / นาวาโท / นาวาอากาศโท ขึ้นไป ที่ดำรงตำแหน่งทางราชการ หรือประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน

สิทธิพิเศษ

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม TMB SMS Alert บริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ทุกบัญชี)
 • รับส่วนลดพิเศษจากค่าเช่าปกติ กรณีขอใช้บริการเช่าตู้นิรภัย
 • รับอัตราพิเศษสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • รับอัตราพิเศษค่าธรรมเนียมในการโอนเงินขาออก (Outward Remittance)

และสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกมากมาย อาทิเช่น


รับคะแนนสะสม

 • รับ 1 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท
 • รับคะแนนเป็น 2 เท่า ทุกครั้งที่ใช้จ่าย หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
  ณ ต่างประเทศ

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการให้คะแนนสะสม โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เลือกรับของรางวัลในรายการ TMB Rewards Plus ดังนี้

 • แลกรับของรางวัลหลากหลายได้ที่ TMB Platinum Call Center โทร. 0-2990-6099 สามารถตรวจสอบของรางวัลได้จาก TMB Rewards Plus
 • แลกรับเป็นเงินสด เข้าบัญชีหลักของบัตรเครดิต (Cash Back)
 • แลกรับไมล์สะสมจากการบินไทยกับรายการ Royal Orchid Plus (ROP)โดยใช้คะแนนสะสมขั้นต่ำในการแลก 2,000 คะแนน

หมายเหตุ : คะแนนสะสม มีอายุ 2 ปี


ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

ได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง

เมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศด้วยบัตรเครดิต TMB VISA Platinum ดังนี้
 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 7,000,000 บาท* สำหรับผู้ถือบัตรคู่สมรสตามกฎหมาย และ/หรือ บุตรตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 23 ปี ที่ร่วมเดินทางไปกับผู้ถือบัตร
 • รับค่าชดเชย ในกรณีความล่าช้าของเที่ยวบิน ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง การลดจำนวนวันเดินทาง ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 17,500 บาท*

* การเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยในกรณีต่างๆ จะพิจารณาตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ธนาคารฯ ได้จัดทำขึ้น และถือเป็นที่สิ้นสุด
* สอบถามหรือติดต่อเคลมได้ที่ โทร. 0-2788-8000 (เฉพาะวันและเวลาทำการ)


อื่นๆ

 • ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • กรณีชำระเต็มตามจำนวนเมื่อครบกำหนดชำระ ธนาคารมอบความสะดวกในการชำระเงินให้กับท่านด้วยรอบระยะเวลาการชำระผ่านบัตรนานสูงสุด 50 วัน

หมายเหตุ
ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการและ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัทซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่บริษัทถูกเรียกเก็บจริง โดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก : Corporate visa นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น

อัตราดอกเบี้ย

 • ร้อยละ 20.00 ต่อปี

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
 • ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสดล่วงหน้า คิดอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนในแต่ละครั้ง การเบิกถอนแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท และเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ทำรายการจนถึงวันที่ชำระเงินครบตามจำนวนเงินที่เบิกถอน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรในกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปลี่ยนลายเซ็น บัตรชำรุด สูญหาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • TMB Platinum Call Center โทร. 0-2990-6099
 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ที่ตั้งสาขา
 • โปรโมชั่น
TMB Rewards Plus
WHY TMB
โปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน
บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD
สมัครรับข่าวสารจาก TMB