ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต: บัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซชิลล์ บัตรเครดิตให้วงเงินสูง
 • เป็นวงเงินสินเชื่อที่ใช้สำหรับชำระค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการแทนเงินสด ตามร้านค้าหรือสถานที่ที่มีเครื่องหมาย VISA แสดงอยู่ได้ทั่วโลก และสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ทุกเครื่องที่มีเครื่องหมาย PLUS

 • ขั้นตอนทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม

 • อัตราดอกเบี้ย 9.5 %* สำหรับ 3 รอบบัญชีแรก
  เฉพาะผู้ที่สมัครบัตรใหม่
 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่าง
  การเดินทางวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท*

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด


ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • บริการบัตรเครดิต TMB MasterCard TITANIUM เป็นวงเงินสินเชื่อที่ใช้สำหรับชำระค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการแทนเงินสด ตามร้านค้าหรือสถานที่ที่มีเครื่องหมาย VISA แสดงอยู่ได้ทั่วโลก และสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ทุกเครื่องที่มีเครื่องหมาย PLUS

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก

 • มีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป

บัตรเสริม

 • มีอายุระหว่าง 18-65 ปี
 • สมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 4 บัตร

สิทธิพิเศษ

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ตลอดชีพ
 • ไม่มี ! ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 3 % ตลอดชีพ สามารถเบิกได้สูงสุดวันละไม่เกิน 50,000 บาท
 • หมายเหตุ: ไม่มี ! คะแนนสะสม TMB Rewards Plus

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินรวมสูงสุด 3,000,000 บาท เมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศด้วยบัตรเครดิต TMB MasterCard TITANIUM สำหรับผู้ถือบัตร คู่สมรสตามกฎหมาย และ/หรือ บุตรตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารนั้น
 • รับค่าชดเชย ในกรณีความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง การลดจำนวนวันเดินทาง ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 10,000 บาท
 • การเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยในกรณีต่างๆ จะพิจารณาตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ธนาคารฯ ได้จัดขึ้นและถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท กรณีชำระเต็มตามจำนวนเมื่อครบกำหนดชำระ ธนาคารมอบความสะดวกในการชำระเงินให้กับท่านด้วยรอบระยะเวลาการชำระผ่านบัตรนานสูงสุด 50 วัน

 

ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการและ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัทซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่บริษัทถูกเรียกเก็บจริง โดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก : นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น

อัตราดอกเบี้ย

เมื่่อมีการชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำหรือบางส่วนในรอบบัญชีใดๆ

 • อัตราดอกเบี้ย 9.5% สำหรับ 3 รอบบัญชีแรก เฉพาะผู้ที่สมัครบัตรใหม่
 • ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป ธนาคารฯ จะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยปกติเท่ากับ 20% ต่อปี แต่กรณีที่ผู้ถือบัตรมีการชำระขั้นต่ำหรือบางส่วนภายในวันที่ธนาคารกำหนดชำระเงิน (Payment Due Date) ที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี 15% ของดอกเบี้ยที่เรียบเก็บ โดยจะปรากฎในรอบบัญชีถัดไป
 • ดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต คือ ยอดชำระค่าสินค้า / บริการ / เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทั้งในและต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้น รายการแบ่งจ่ายค่าสินค้าและบริการ TMB So GooOD (หรือ “TMB Pay Plan” เดิม) จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อคืนเงินเข้าบัญชี
 • รายการที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบบัญชี จะคำนวณจากรายการ ณ วันที่ ธนาคารเรียกเก็บเท่านั้น (Posted Date)

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ไม่มี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ตลอดชีพ
 • ไม่มี! ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 3% ตลอดชีพ
 • สามารถเบิกได้สูงสุดวันละไม่เกิน 50,000 บาท
 • ไม่มี! ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร
 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • โปรโมชั่น
WHY TMB
โปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน
บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD
สมัครรับข่าวสารจาก TMB