บริการด้านบัตรเครดิต วีซ่าการ์ด
 •  

  เป็นวงเงินสินเชื่อที่ใช้สำหรับชำระค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการแทนเงินสด ตามร้านค้าหรือสถานที่ที่มีเครื่องหมาย แสดงอยู่ได้ทั่วโลก และสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ทุกเครื่องที่มีเครื่องหมาย

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

 • สะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลได้ง่ายๆ เพียงแจ้งความประสงค์แลกรับของรางวัลที่ TMB Call Center โทร. 1558

 • รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สำหรับบัตรทอง วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท* สำหรับบัตรเงินวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท*

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด


ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • บริการบัตรเครดิต TMB VISA CARD (Gold / Classic) เป็นวงเงินสินเชื่อที่ใช้สำหรับชำระค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการแทนเงินสด ตามร้านค้าหรือสถานที่ที่มีเครื่องหมาย VISA แสดงอยู่ได้ทั่วโลก และสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ทุกเครื่องที่มีเครื่องหมาย PLUS

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก

 • มีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี
 • ผู้สมัครบัตรเงิน (Classic Card) จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือนขึ้นไป
  ผู้สมัครบัตรทอง (Gold Card) จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 25,000 บาท / เดือนขึ้นไป

บัตรเสริม

 • มีอายุระหว่าง 18-65 ปี
 • สมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 4 บัตร

สิทธิพิเศษ

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนรยมรายปีตลอดชีพ

รับคะแนนสะสม

 • รับ 1 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท

เลือกรับของรางวัลในรายการ TMB Rewards Plus ดังนี้

 • แลกรับของรางวัลหลากหลายได้ที่ TMB Call Center โทร. 1558 สามารถตรวจสอบของรางวัลได้จาก TMB Rewards Plus
 • แลกรับเป็นเงินสด เข้าบัญชีหลักของบัตรเครดิต (Cash Back)
 • แลกรับไมล์สะสมจากการบินไทยกับรายการ Royal Orchid Plus (ROP)โดยใช้คะแนนสะสมขั้นต่ำในการแลก 2,000 คะแนน
 • บัตรกำนัลจากร้านอาหารและบริการอื่นๆ (Gift Vouchers)
 • เงินบริจาคเข้ามูลนิธิ (Donation)
 • หมายเหตุ: คะแนนสะสม มีอายุ 2 ปี

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง เมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศด้วยบัตรเครดิต TMB VISA CARD สำหรับผู้ถือบัตร คู่สมรสตามกฎหมาย และ/หรือ บุตรตามกฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารนั้น
 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง
 • บัตรทอง (Gold Card) ได้รับความคุ้มครองวงเงินรวมสูงสุด 3,000,000 บาท*
 • บัตรเงิน (Classic Card) ได้รับความคุ้มครองวงเงินรวมสูงสุด 1,000,000 บาท*
 • รับค่าชดเชย ในกรณีความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง การลดจำนวนวันเดินทาง
 • บัตรทอง (Gold Card)ได้รับความคุ้มครองวงเงินรวม สูงสุด 10,000 บาท*
 • บัตรเงิน (Classic Card)ได้รับความคุ้มครองวงเงิน รวมสูงสุด 5,000 บาท*
* การเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยในกรณีต่างๆ จะพิจารณาตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ธนาคารฯ ได้จัดทำขึ้น และถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท กรณีชำระเต็มตามจำนวนเมื่อครบกำหนดชำระ ธนาคารมอบความสะดวกในการชำระเงินให้กับท่านด้วยรอบระยะเวลาการชำระผ่านบัตรนานสูงสุด 50 วัน

 

ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการและ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัทซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่บริษัทถูกเรียกเก็บจริง โดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:Corporate visa นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น

อัตราดอกเบี้ย

 • ร้อยละ 20.00 ต่อปี

อัตราค่าธรรมเนียมปกติ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรทอง (Gold Card) บัตรเงิน (Classic Card)
บัตรหลัก 1,000 บาท / บัตร 500 บาท / บัตร
บัตรเสริม - บาท / บัตร - บาท / บัตร
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรทอง (Gold Card) บัตรเงิน (Classic Card)
บัตรหลัก 1,000 บาท / บัตร 600 บาท / บัตร
บัตรเสริม 1,000 บาท / บัตร 600 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสดล่วงหน้า

คิดอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนในแต่ละครั้งและเริ่มคิดดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ทำรายการจนถึงวันที่ชำระเงินครบตามจำนวนเงินที่เบิกถอน

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร

 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ที่ตั้งสาขา
 • โปรโมชั่น
TMB Rewards Plus
WHY TMB
โปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน
บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD
สมัครรับข่าวสารจาก TMB