บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และผู้ที่มีเงินหมุนเวียนเป็นประจำ โดยใช้เช็คในการสั่งจ่าย และตรวจสอบธุรกรรมจากใบแจ้งรายการเดินบัญชี (Statement) จากธนาคารทุกเดือน

 • สามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)ได้ โดยธนาคารจะตัดดอกเบี้ยจากบัญชีทุกสิ้นเดือน

 • บุคคลธรรมดาสามารถใช้บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิตของ TMB ในการทำรายการผ่านเครื่อง ATM, TMB Internet Banking ได้อัตโนมัติ

 • สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ TMB Direct Debit เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สำหรับลูกค้าทั่วไปและนิติบุคคล
 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • เบิกเงินสดด้วยเช็คสาขาเจ้าของบัญชีไม่จำกัดจำนวนเงินต่างสาขา จำนวนเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อฉบับ
 • สามารถแจ้งสั่งโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการนำเงินมาเข้าบัญชี กรณีมีเช็คเรียกเก็บ
 • สามารถขออนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้ โดยธนาคารคำนวณดอกเบี้ยทุกวันและตัดบัญชีลูกค้าทุกสิ้นเดือน

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวัน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
 • อัตราดอกวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อ ของธนาคารและพิจารณาตามประเภทลูกค้า
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนี่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ ของธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

ลูกค้าทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ใบจดทะเบียนการค้า
 • รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีสกุลเงินบาทพร้อมเงื่อนไขต่างๆ
 • ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง
ผลิตภัณฑ์ บัญชีกระแสรายวัน รายการอื่นๆ :
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสิทธิ์
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • คำนวณเงินฝาก
 • อัตราดอกเบี้ย
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB