บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ มีสมุดคู่ฝากเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับฝากเงินเพื่อทำธุรกรรมฝาก ถอนหรือโอน
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการออมเงินระยะสั้น และมีการหมุนเวียนเงินใช้จ่ายประจำ

 • สะดวก คล่องตัวยิ่งขึ้นด้วยบัตร ATM หรือ บัตรเดบิตของ TMB

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก ขั้นต่ำ 500 บาท

 • สามารถใช้ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของธนาคาร เช่นบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (TMB Direct Debit)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สำหรับลูกค้าทั่วไปและนิติบุคคล
 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท
 • ฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • ลูกค้าทั่วไป ถอนเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่จำกัดจำนวนการถอน
 • นิติบุคคล ถอนได้ที่สาขาเจ้าของบัญชี ไม่จำกัดจำนวนเงิน การถอนต่างสาขาถอนได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน

อัตราค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ย

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

ลูกค้าทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ใบจดทะเบียนการค้า
 • รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีสกุลเงินบาทพร้อมเงื่อนไขต่างๆ
 • ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง
 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • คำนวณเงินฝาก
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB