บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แทนความห่วงใย
บัญชีออมทรัพย์ที่ให้คุณคุ้มค่าด้วยความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุฟรี สูงสุด 1 ล้านบาทโดยคุณไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
 • มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุในวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท หรือ 20 เท่าของยอดเงินฝาก ทันทีที่เปิดบัญชี โดยไม่ต้องเสียค่าประกันใดๆ เพิ่มอีก

 • ลดภาระ ประหยัดเงินค่าเบี้ยประกันให้คุณได้ตลอดอายุบัญชีเงินฝาก

 • หมดกังวลเรื่องสุขภาพหรือเอกสารที่ต้องเตรียม สามารถรับความคุ้มครองได้ทันทีที่เปิดบัญชี

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใย (TMB Savings Care) จะคุ้มครองเฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา โดยไม่เป็นบัญชีร่วม มีจำนวนเงินเปิดบัญชีและยอดเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
 • จำนวนเงินหรือค่าสินไหมทดแทนที่ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครอง เท่ากับ 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วัน ณ วันก่อนวันเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุระหว่าง
  15 - 65 ปี
 • ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
  ซึ่งคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร แต่ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์และไม่รวมค่ารักษาพยาบาล
 • ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครอง นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แทนความห่วงใย (TMB Savings Care) และความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวหรือเมื่อลูกค้ามีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
 • ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใย (TMB Savings Care) ที่ได้รับเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใย (TMB Savings Care) ที่ลูกค้าได้รับไว้เป็นหลักฐาน ณ วันที่เปิดบัญชี
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

ลูกค้าทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • คำนวณเงินฝาก
 • อัตราดอกเบี้ย
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB