บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนกิจ
บัญชีออมทรัพย์ที่มอบสิทธิประโยชน์พิเศษแบบขั้นบันได
 • รับอัตราดอกเบี้ยตามอัตรายอดเงินคงเหลือในบัญชี ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ยสูงขึ้น

 • รับอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ธนกิจ โดยจ่าย
  ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม

 • ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือเมื่อสิ้นวันเป็นรายวันตามจำนวนเงินฝากที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขการใช้บริการ

การเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
 • ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อไม่ได้

อัตราค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ย

 • รับอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ธนกิจ โดยจ่ายปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
 • ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือเมื่อสิ้นวันเป็นรายวันตามจำนวนเงินฝากที่ธนาคาร กำหนด
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นเช่นเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

บุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

บริษัท

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ
 • ใบจดทะเบียนการค้า
 • รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีสกุลเงินบาทพร้อมเงื่อนไขต่าง ๆ
 • ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • คำนวณเงินฝาก
 • อัตราดอกเบี้ย
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB