บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยด่วน

ฉีกกฎฝากประจำ 7 วัน รับดอกเบี้ยสูง ทั้งก้อนไปใช้เลย

 • เอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบัญชีเงินฝากประจำทีเอ็มบี ดอกเบี้ยด่วน
  รับดอกเบี้ยทั้งก้อนไปใช้ก่อน ใน 7 วัน นับจากวันที่ฝากเงิน

 • ทั้งประเภท 3 เดือน หรือ ประเภท 12 เดือน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สำหรับลูกค้าทั่วไป และสถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งถัดไปตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป โดยมียอดเงินฝากทั้งบัญชีเดี่ยว และบัญชีร่วม รวมสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อรายลูกค้า ทั้งนี้ นับรวมยอดเงินฝากทั้งประเภท 3 และ 12 เดือน
 • ฝากเพิ่มได้ทุกสาขาของธนาคาร
 • การถอนก่อนครบกำหนดลูกค้าต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ TMB ดอกเบี้ยด่วน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
 • จ่ายดอกเบี้ยใน 7 วันนับจากวันที่ฝากเงินแต่ละครั้ง โดยการนำเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
 • บัญชีประเภท 3 เดือน และ 12เดือน กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคาร ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • บัญชีประเภท 12 เดือน กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด โดยฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝาก โดยธนาคารฯ จะหักดอกเบี้ยเงินฝากที่จ่ายให้ไปแล้วพร้อมภาษี ณ ที่จ่าย (หากมี) จากยอดเงินฝากของลูกค้า
 • เมื่อเงินฝากประจำครบกำหนด ธนาคารฯ จะทำการต่ออายุเป็นบัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยด่วน (ประเภทเดิม) ให้อัตโนมัติ
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนี่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ ของธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

ลูกค้าทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • คำนวณเงินฝาก
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB