บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์
เงินฝากประจำ ที่รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีจากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก (ธนาคารไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย) เมื่อฝากเงินเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนจนครบ 24 งวด โดยมีระยะเวลาการฝาก 25 เดือน
 • ฝากเงินเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนจนครบ 24 งวด เพื่อความมั่นคงของอนาคต

 • ลูกค้าจะได้ รับสิทธิยกเว้นภาษี จากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สำหรับลูกค้าทั่วไป
 • บัญชีประเภท 25 เดือน ลูกค้าต้องฝากเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 1,000-25,000 บาท จนครบ 24 งวด โดยมีสิทธิผิดนัดในการนำเงินเข้าบัญชีได้ไม่เกิน 2 งวด
 • รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินฝาก
 • สามารถเปิดบัญชียกเว้นภาษีเงินฝากได้เพียงบัญชีเดียว (รวมทุกธนาคาร)
 • ฝากเงินได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน โดยฝากได้ทุกสาขาของธนาคาร
 • การถอนเงินต้น ต้องถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการ

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
 • กรณีถอนก่อน 3 เดือนธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีถอนภายหลัง 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชี โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
 • เมื่อเงินฝากประจำครบกำหนด ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนี่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ ของธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

ลูกค้าทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • คำนวณเงินฝาก
 • อัตราดอกเบี้ย
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB