บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
เงินฝากประจำเป็นเงินฝากที่ธนาคารจะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากเงินเป็นหลักฐานในการรับฝากเงินแบ่งเป็นประเภท 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน
 • สามารถเลือกฝากประจำประเภท 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน และสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

 • เพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน โดยใช้บัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้

 • เริ่มต้นออมเงินได้ง่ายๆ เปิดบัญชีครั้งแรก ขั้นต่ำ 1,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สำหรับลูกค้าทั่วไปและนิติบุคคล
 • เปิดบัญชีประเภท 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน เปิดบัญชีครั้งแรก ขั้นต่ำ 1,000 บาท และ ฝากเพิ่มครั้งต่อไปตั้งแต่ 1,000 บาท
 • ฝากเพิ่มได้ทุกสาขาของธนาคาร
 • ถอนเงินที่สาขาเจ้าของบัญชี หรือถอนเงินต่างสาขาในเขตสำนักเดียวกัน/จังหวัดเดียวกัน ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน
 • บัญชีประเภท 3, 6 และ 12 เดือน การถอนเงินต้น สามารถถอนเงินเพียงบางส่วนได้
 • บัญชีประเภท 24 และ 36 เดือน การถอนเงินต้น ต้องถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการ

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
 • บัญชีประเภท 3, 6, 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
 • บัญชีประเภท 24, 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 • กรณีถอนก่อน 3 เดือนธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีถอนภายหลัง 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชี โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนี่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ ของธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

ลูกค้าทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ใบจดทะเบียนการค้า
 • รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีสกุลเงินบาทพร้อมเงื่อนไขต่างๆ
 • ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง
 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • คำนวณเงินฝาก
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB