บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ

 

บัญชีเงินฝากประจำประเภท 24 เดือนรูปแบบใหม่ ที่มอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และเพิ่มขึ้น

ทุกๆ 6 เดือน พร้อมข้อเสนอที่แตกต่างจากบัญชีเงินฝากประจำแบบเดิมๆ โดยมอบอิสระ

ทางการเงินให้เจ้าของบัญชีสามารถถอนได้ก่อนกำหนด และยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝากประจำตามระยะเวลาที่ฝาก

 • มอบความอิสระให้ลูกค้าสามารถถอนก่อนกำหนดได้
  เต็มจำนวนในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำเงินไปใช้ โดย
  ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำตามระยะเวลาที่ฝาก

 • ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกๆ 6 เดือน

 • สะดวกยิ่งขึ้น ทุก 3 เดือน ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของ TMB ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชี

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (ต่อปี) บัญชีเงินฝากประจำ TMB Up & Up บัญชีเงินฝากประจำอื่น ๆ
ถอนก่อนครบกำหนด
ถอนเมื่อครบกำหนด ถอนก่อนครบกำหนด
เดือนที่ 1-6
1.25 % 1.25 % อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป
เดือนที่ 7-12
1.75 % 1.75 %
เดือนที่ 13-18
2.50 % 2.50 %
เดือนที่ 19-24
4.00 % 4.00 %

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของบัญชีเงินฝากประจำ TMB Up&Up คือ 2.375 %
* สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สำหรับลูกค้าทั่วไป และสถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
 • บัญชีประเภท 24 เดือน เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 25,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไปตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ทั้งการฝากครั้งแรกและครั้งต่อไป ต้องมียอดรวมกัน ไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อราย
 • ฝากเพิ่มได้ทุกสาขาของธนาคาร
 • การถอนก่อนครบกำหนดลูกค้าต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป TMB Up &Up ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 • การถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาในเดือนที่ถอนและตามประกาศอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝาก
 • เมื่อเงินฝากประจำครบกำหนด ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนี่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ ของธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

ลูกค้าทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
 • เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน www.tmbdirect
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • คำนวณเงินฝาก
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB