บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

บริการเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธนาคาร เป็นบริการพิเศษที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ต้องการฝากเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อความคล่องตัวในการทำ ธุรกิจการค้า หรือธุรกิจส่วนตัวต่างๆโดยระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้ผู้มีเงินตราต่างประเทศในครอบครอง จะต้องขายเพื่อรับบาท หรือ เข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศภายใน 360 วัน

 

สำหรับชาวต่างชาติจะอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้แก่ผู้เดินทางผ่าน หรือ ผู้ที่เข้ามาในราชอาณาจักร ชั่วระยะเวลาที่กำหนด หรือผู้ทำธุรกิจในประเทศโดยประสงค์ที่จะฝากเงินตราต่างประเทศที่นำ
ติดตัวเข้ามาไว้กับธนาคาร โดยไม่จำเป็นจะต้องขายเงินแก่ธนาคารเพื่อแลกเป็นเงินบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2299-2035
  • ที่ตั้งสาขา
  • ติดต่อสอบถาม
  • อัตราแลกเปลี่ยน
  • คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
สมัครรับข่าวสารจาก TMB