บริการเงินตราต่างประเทศ บริการรับซื้อตราสารทางการเงินและบริการรับเรียกเก็บตราสารทางการเงินต่างประเทศ

บริการรับซื้อตราสารทางการเงินต่างประเทศ (Clean Bills Purchased)

บริการรับซื้อตราสารทางการเงินต่างประเทศ (Clean Bills Purchased)

ลักษณะิบริการ

 • รับซื้อเช็คเดินทางโดยสามารถรับเงินสดได้ทันที
 • รับซื้อตราสารทางการเงินต่างประเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค เช็ค มันนี่ออเดอร์ ฯลฯ โดยนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินให้ก่อนทราบผลการเรียกเก็บ

เงื่อนไขการให้บริการ

 • เป็นลูกค้าชั้นดีซึ่งมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • เช็คเดินทางฉบับละ 150.00 บาทและค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 3.00 บาท
 • ตราสารทางการเงินต่างประเทศประเภทอื่น ๆ ฉบับละ 200.00 บาทและค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 3.00 บาท

บริการรับเรียกเก็บเงินตามตราสารทางการเงินต่างประเทศ (Bills for Collection)

ลักษณะิบริการ

 • เป็นการรับตราสารทางการเงินต่างประเทศไว้เพื่อเรียกเก็บ เมื่อทราบผลการเรียกเก็บเงินแล้วจึงนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน

  หมายเหตุ:
  - ตราสารทางการเงินต่างประเทศที่สามารถส่งเรียกเก็บได้ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าฉบับละ 50.00 เหรียญสหรัฐฯ
  - ตราสารทางการเงินต่างประเทศที่ออกโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (United States Treasury Check) หรือที่ออกโดยหน่วยงานราชการในบางประเทศไม่สามารถส่งเรียกเก็บได้

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ผู้รับเงินต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
 • ระยะเวลาในการเรียกเก็บประมาณ 30-45 วัน

  หมายเหตุ:
  - ตราสารทางการเงินต่างประเทศซึ่งธนาคารผู้จ่ายมีถิ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เวลาเรียกเก็บ 2-3 สัปดาห์นับจากวันที่ถูกส่งออกไปเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม

 • ฉบับละ 10.00 เหรียญสหรัฐฯ เรียกเก็บโดยธนาคาร
 • ฉบับละ 17.00-22.00 เหรียญสหรัฐฯ เรียกเก็บโดยธนาคารตัวแทนต่างประเทศหรือธนาคารผู้จ่าย

ข้อกำหนด

 • กรณีแลกเปลี่ยนเงินตั้งแต่ 50,000.00 เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2299-2032, 0-2242-3427
 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
สมัครรับข่าวสารจาก TMB